Benefisiari Wakaf Ahli Menurut Perspektif Syariah Dan Perundangannya Di Malaysia: Kajian Di 5 Buah Majlis Agama Islam Negeri (MAIN) Terpilih

Beneficiaries of Waqf Ahli from the Perspective of Syariah and It’s Legal Provision in Malaysia: Study in 5 Selected State Islamic Religious Councils (SIRCs)

Authors

  • Sakinah Abdul Samad Universiti Malaya (UM)
  • Sufian Che Abdullah Universiti Malaya (UM)
  • Kamaruzaman Noordin Universiti Malaya (UM)

DOI:

https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol29no1.513

Keywords:

Wakaf Ahli, , MAIN, fiqh, Perundangan, musytarak

Abstract

Wakaf  Ahli  pernah  memainkan  peranan  signifikan  dalam  pembangunan  ummah  satu  ketika  dahulu.  Di Malaysia,  walaupun  praktis  Wakaf  Ahli  tidak  begitu  popular,  namun  terdapat  rekod  yang  menunjukkan kewujudan pengamalan Wakaf Ahli dikalangan masyarakat. Namun begitu, praktis Wakaf Ahli dilihat tidak begitu digalakkan atas faktor kesulitan dalam pengurusannya. Oleh itu, artikel ini bertujuan melihat pelaksanaan Wakaf Ahli dari sudut perundangan di beberapa buah negeri di Malaysia iaitu MAIN Kelantan, Pulau Pinang, Terengganu, Perak dan Johor. Bagi  mencapai  objektif  ini,  kajian  ini  telah menggunakan metodologi analisis dokumen terhadap kitab Fiqh, Enakmen Wakaf dan Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri (EPAIN). Data yang diperolehi telah dianalisis secara tematik dengan bantuan perisian  Atlasti.8. Hasil  kajian  mendapati benefisiari  Wakaf  Ahli  perlu  dilakukan secara musytarak dengan Wakaf Umum di mana benefisiari keluarga selama 2 generasi kemudian disalurkan kepada masyarakat umum. 

 

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdullah Bin Ahmad Bin Muhammad Bin Qadamah al-Muqaddasi Abu Muhammad; Abdul Rahman Bin Muhammad Bin Ahmad Bin Qadamah al-Muqaddasi Shamsuddin Abu al-Farj. al-Mughni Wa Yalihi as-Syarh al-Kabir. Matba’ah al-Manar Wa Maktabatiha. Vol 6. 1347M.

Abi al-Hasan Ali Bin Muhammad Bin Habib al-Mawardi. al-Hawi al-Kabir Fi Fiqh Mazhab al-Imam as-Syafie Wahuwa Syarhun Mukhtasar al-Mazni. Beirut, Lubnan: Darul Kutub al-Ilmiah. First Edition. Vol 7. 1994.

Abi Bakr Ahmad Bin Amru as-Syaibani. Ahkam al-Awqaf. Beirut, Lubnan: Darul Kutub al-Ilmiah. First Edition. 1999.

Abi Bakr Bin Ali Bin Muhammad al-Hadadi al-I’badi az-Zabidi al-Yamani al-Hanafi. Jauharah an-Nirah. Matba’ah al-Khairiah. First Edition. Vol 1. 1322H.

Abi Ishak as-Shairazi. al-Muhazzab Fi Fiqh al-Imam as-Shafie, Damshik: Darul Qalam. First Edition. Vol 3. 1996.

Abi Muhammad Abdullah Bin Ahmad Bin Muhammad Bin Qadamah al-Muqaddasi. al-Mughni. Riyadh, Saudi Arabia: Darul A’lim al-Kutub. First Edition, Vol. 8, 1986.

Abū Bakr bin ‘Alī bin Muḥammad al-Hadadī al-Ibādī al-Zabidī al-Yamānī al-Ḥanāfī. al-Jawharah al-Nirah. vol. 1. Matba‘ah al-Khayriyah, 1322H.

Al-A’lamah Abi al-Barkat Ahmad Bin Muhammad Bin Ahmad Ad-dardir. As-syarhu As-soghir A’la Aqrab al-Masalik Ila Mazhab al-Imam Malik. Kaherah: Darul al-Ma’arif. 1119.

Al-Dardīr, Abī Barkat Sayyid al-Aḥmad, Sharḥ Ṣaghīr ‘ala Aqrab al-Masālik Ila Madhhab al-Imām Mālik.

Al-Māwardī, Abū al-Ḥassan ‘Aliyyi Ibn Ḥabīb al-Baṣriyyi. al-Ḥāwī al-Kabīr fī Fiqh Madhhab al-Imām al-Shāfi‘ī Raḍiya Allah ‘anhu. vol. 7. Bayrūt: Dār al-Kutub ‘Ilmiyyah. 1994.

Al-Sarakhsī, Abū Bakr Muḥammad Shams al-Dīn, al-Mabsūṭ. Bayrūt: Dār al-Ma‘rifah. Vol 12. 1989.

Burhanuddin Abi al-Hasan Ali Bin Abi Bakr al-Murghinani. al-Hidayah, Syarhun Bidayat al-Mubtada. Pakistan: Idarah al-Quran Wal Ulum al-Islamiah. First Edition. Vol 4. 1417M.

Çizakça. The British Legislation in Malaya and Its Impact Upon the Malaysian Waqf System”. Paper Presented at Second Harvard Conference: “Law of Waqf, Modern State Control and Nationalization”. 16-18 May 2018.

Enakmen Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan 1994.

Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Johor) 2003.

Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Perak) 2004.

Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Pulau Pinang) 2004.

Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Terengganu) 2001.

Enakmen Wakaf (Perak) 2015.

Enakmen Wakaf (Terengganu) 2016.

Farhana Mohamad Suhaimi, “Wakaf Ahli: Peruntukan Undang-Undang dan Pelaksanaannya di Malaysia. Malaysian Journal of Syariah and Law. 2018.

Hisham Yaacob and Hisham Yaacob. Waqf History and Legislation in Malaysia : A Contemporary Perspective. Journal of Islamic and Human Advanced Research. 2013.

Hooker. “Introduction : Islamic Law in South-East”. Asian Law. vol. 4. 2002.

Ibn ‘Ābidīn, Muḥammad Amīn. Radd al-Muḥtār ‘ala al-Durr al-Mukhtār Sharḥ Tanwīr al-Abṣār. vol. 4. Bayrūt: Dār al-Fikr, 1992.

Jonathan Miran. Endowing Property and Edifying Power in a Red Sea Port : Waqf , Arab Migrant Entrepreneurs , and Urban Authority in Massawa , 1860s-1880s. The International Journal of African Historical Studies No 2. 2009.

Mohammad Redzuan Othman. The Arabs Migration and Its Importance in the Historical Development of the Late Nineteenth and Early Twentieth Century Malaya IN THE HISTORICAL DEVELOPMENT OF THE LATE NINETEENTH AND EARL Y TWENTIETH Century Malaya. Paper Presented at the 15th Annual World History Association Conference.USA California. 22-25 June 2006.

Muafiqiddin Abi Muhammd Abdullah Bin Ahmad Bin Muhammad Bin Qadamah al-Muqaddasi, Shamsuddin Ibn Qadamah al-Muqaddasi and A’lauddin al-Mardawi. al-Muqnie’ Wa as-Syarhun Kabir Wal Insof. Darul Hajr. First Edition. Vol 16. 1995.

Muhamad Firdaus Ab Rahman. Challenges and Problems Facing the Application of Temporary Waqf in Selected States of Malaysia: New Issues and Their Guiding. Journal of King Abdul Aziz University, Islamic Economics. Vol 30. No 3. 2017.

Muḥammad ‘Abid al-Kabisī. Aḥkām al-Waqf fī Sharī‘ah al-Islāmiyyah. Baghdad: Maṭba‘ah al-Irshād. Vol 1. 1977.

Muhammad Abu Zahrah. Muhadarat fi al-Waqf. Darul al-Fikr al-A’rabi, 1971.

Muhammad al-Kharshi Abu Abdullah Ali al-A’dawi. al-Kharshi A’la Mukhtasar Sayyidi Khalil Wa Bihamishihi Hashiah al-A’dawi. al-Matba’ah al-Amiriah al-Kubra. Vol 7. 1317.

Muhammad Amin as-Syuhir Ibn A’bidin. Roddul Mukhtar A’la ad-Dar al-Mukhtar Syarh Tanwir al-Absar. Riyadh: Darul A’lim al-Kutub. Special Edition. Vol 6. 2003.

Muhammad Amin as-Syuhir Ibn A’bidin. Roddul Mukhtar A’la ad-Dar al-Mukhtar Syarh Tanwir al-Absar. Riyadh: Darul A’lim al-Kutub. Special Edition. Vol 6. 2003.

Muhammad Husnain Makhluf al-A’dawi. Manhaj al-Yakin Fi Bayan annal Waqf al-Ahli Minaddin. Mustofa Libabi al-Habli Wa Auladudhu Bi Misr, 1351H.

Muhammad U’sman Thabir, “as-Syeikh Ali al-Khafif, al-Faqih al-Mujaddid”, Damsyik; Darul Qalam, First Edition, 2002, 85.

Nor Asiah Mohamad. A Study on the Socio-Economic Roles of Waqf Ahli (Family Waqf) in Promoting Family Security and a Sustainable Family Economy. IIUM Law Journal. 2018.

Nurfadzilah Yahaya. British Colonial Law and the Establishment of Waqfs by Arabs in the Straits Settlements, 1869-1941", in "Worlds of the Trust". Cambridge University Press. 2013.

Sakinah Bt Abdul Samad. Application of al-Wilayah in Waqf Ahli: Case Study in Selected State Islamic Religious Councils (SIRCs) in Malaysia. Tesis Ph.D. Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. 2023. 208.

Shamsuddin Muhammad Bin al-Khatib as-Syarbani. Mughni al-Muhtaj Ila Ma’rifat Ma’ani al-Faz al-Manhaj. Beirut, Lubnan: Darul Ma’rifat. First Edition. Vol 3. 1997.

Shihabuddin Ahmad Bin Idris al-Qarafi. az-Zakhirah. First Edition. Beirut: Darul Ghrab al-Islami, Vol. 6, 1994

Siti Mashitoh Mahamood (Profesor Madya di Jabatan Syariah dan Undang-undang, Universiti Malaya. Dalam Temubual Bersama Penyelidik. 18 June 2021.

Siti Mashitoh Mahamood. Waqf in Malaysia, Legal and Administrative Perspective. Kuala Lumpur: University of Malaya Press. 2006.

Sri Wahyu Sakina Ahmad Sanusi, Salmy Edawati Yaacob and Mohd Fairuz Md. Salleh. Wakaf Zurri: Instrumen Pengurusan Harta dalam Pembangunan Tamadun Islam. Vol 16. No 1. 2021.

Undang-undang Wakaf Johor 1983

Published

2024-01-15

How to Cite

Abdul Samad, S., Che Abdullah, S. ., & Noordin, K. . (2024). Benefisiari Wakaf Ahli Menurut Perspektif Syariah Dan Perundangannya Di Malaysia: Kajian Di 5 Buah Majlis Agama Islam Negeri (MAIN) Terpilih: Beneficiaries of Waqf Ahli from the Perspective of Syariah and It’s Legal Provision in Malaysia: Study in 5 Selected State Islamic Religious Councils (SIRCs). Journal of Fatwa Management and Research, 29(1), 88–107. https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol29no1.513