Unsur Khurafat Dalam Ajaran Sesat Di Malaysia: Analisis Pandangan Hukum Jawatankuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia

Authors

  • Mohd Kamel Mat Salleh Universiti Teknologi MARA (UiTM)
  • Muhammad Firdaus Abdul Manaf Universiti Teknologi MARA (UiTM)
  • Mohd. Asyran Safwan Kamaruzaman Universiti Teknologi MARA (UiTM)

DOI:

https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol26no2.394

Keywords:

heresy, deviant teaching, faith, MKI Muzakarah Committee, state fatwa

Abstract

Suatu ajaran boleh difatwakan sesat jika terdapat unsur khurafat dan perkara yang menyalahi akidah. Jawatankuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia (Jawatankuasa Muzakarah MKI) dan Jabatan Mufti Negeri-Negeri telah mengeluarkan beberapa pandangan hukum dan fatwa amalan yang bercanggah dengan Islam disebabkan wujudnya unsur khurafat dalam pengamalan kumpulan tertentu. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis unsur-unsur khurafat dalam beberapa ajaran sesat yang diwartakan pengharamannya di Malaysia. Kajian ini menggunakan metod analisis dokumen dengan merujuk kepada pandangan hukum dan fatwa-fatwa yang dikeluarkan membabitkan ajaran-ajaran sesat dan diwartakan pengharamannya di Malaysia. Kajian ini mendapati bahawa terdapat unsur khurafat yang jelas dan diamalkan oleh kumpulan ajaran sesat menyebabkan ianya diwartakan sebagai kumpulan menyeleweng dari ajaran Islam sebenar. Kajian ini penting kerana dapat menjelaskan bahaya khurafat dalam amalan berkaitan akidah kerana tertolaknya suatu amalan amat berkait rapat dengan penyelewengan dalam iktikad dan kepercayaan.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abu Bakr Utsman bin Muhammad Syata al-Dimyati al-Bakri.(1995). I’anah al-Tolibin fi Halli Alfaz Fath al- Mu’in. Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah: Beirut

Abu Dawud, Abu Dawud Sulayman Bin al-Ash‘ath Bin Ishaq al-Azdi al-Sajastani. (2000). Sunan Abi Dawud dalam Mawsu‘ah al-Hadith al-Sharif al-Kutub al-Sittah, ed. Salih Bin ‘Abd al-‘Aziz Al al-Shaykh. Riyadh: Dar al-Salam li al-Nashr wa al-Tawzi‘.

Abu Ishaq Ibrahim Asy Syirazi. (t.t.). al-Muhazzab, Juz II. Beirut: Dar al-Fikri.

Al-Bazzar, Abu Bakr Ahmad. (1988). Musnad al-Bazzar. Beirut: al-Risalah al-'Alamiyyah.

Al-Mabarkafuri, Safi al-Rahman. (1994). Al-Rahiq al-Makhtum. Riyad: Maktabah Dar al-Salam.

Al-Nasai, Abu Abd Rahman Ahmad ibn Syuib ibn Ali al-Nasai Imam al-Hafiz. (t.t). Sunan Nasai. Beirut: Dar al- Ihya’.

Al-Tarmizi, Abu ‘Isa Muhammad ibn ‘Isa al-Tarmizi Imam (1975), al-Jami’ al Sahih Sunan Tarmizi. Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi.

Bukhari, Abu ‘Abd Allah Muhammad bin Isma‘il al-Bukhari al-Ja‘fi. (2000). Sahih al Bukhari dalam Mawsu‘ah al-Hadith al-Sharif al-Kutub al-Sittah. Al-Riyad: Dar al-Salam li al-Nashr wa al-Tawzi‘.

Fatimah binti Ali. (2016). Nafkah Isteri Bekerja: Antara Hukum Dan Realiti. Muzakarah Fiqh & International Fiqh Conference 2016. 22 & 23 November 2016.

Ibn Hajar al-‘Asqalani. (1986). Fath al-Bari bi Syarh Sahih al-Bukhari. Kaherah: Dar al-Rayyan li al-Turath.

Ibn Hisham. 1995. Sirah al-Nabawiyyah li Ibn Hisham. Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-Arabi

Ibnu Kathir, Abu al-Fida’ al-Hafiz, al-Imam (2002). Al-Bidayah wa al-Nihayah. Bairut: al-Maktabah al-‘Asriyyah. Jilid 1-10.

Jamiah Manap. (2019). Hikmah Keluarga Komuter. Jurnal iSejahtera, Jun 2019, Jilid 2 (Isu 3). Fakulti Sains Sosial Dan Kemanusiaan. Universiti Kebangsaan Malaysia.

Jasmi, Kamarul Azmi. (2008). Perkahwinan Semasa Belajar: Kebaikan dan keburukannya dalam Pembangunan Pelajar Universiti. Persidangan Pembangunan Pelajar Peringkat Kebangsaan 2008 pada 22-23 Oktober 2008 di Dewan Sultan Iskandar, Universiti Teknologi Malaysia anjuran Pejabat Hal Ehwal Pelajar & Institut Pembangunan Felo, Universiti Teknologi Malaysia serta Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia.

Kiger, G., & Riley, P.J. (2001). Working hard and hardly working: Domestic labor and marital satisfaction among dual earner couples. Journal of Marriage and Family. 63:514-526.

Lim Yek Chin, Norzaini Azman. (2017). Tekanan Dan Kepuasan Kerja Guru Yang Berjauhan Dengan Keluarga: Kajian Kes Lawas. - Seminar Pendidikan Transdisiplin (Sted 2017). 266-273.

Lingren, H. G. (1998). A new view of ‘quality time.’ Enriching family relationships. Ohio State University Cooperative Extension. Dicapai pada 21 July 2000, dari http://www.ianr.unl.edu/ianr/fcs/efrdec98.htm

Merolla, A. J. (2012). Connecting here and there: A model of long‐distance relationship maintenance. Personal Relationships, 19(4), 775–795.

Mohamad Supian Taharim, Zaidi Korib, Rosli Suyot. (2020). Meneroka Kesejahteraan Emosi Dalam Kalangan Guru Hubungan Jarak Jauh Di Lembah Klang. Jurnal Psikologi dan Kaunseling. Kementerian Pendidikan Malaysia. Putrajaya

Muhammad Abdul Aziz al-Halawi. (1999). Fatwa Dan Ijtihad Umar Bin Khattab : Ensiklopedia Berbagai Persoalan Fiqih. Surabaya : Risalah Gusti.

Mustafa al-Khin , Dr., (et.al), (1992). Fiqh al-Manhaji ‘Ala Mazhab al-Imam al-Syafi’e, jil. 3, cet. 2., Damsyik: Dar al-Qalam.

Naomi Gerstel PhD & Harriet Engel Gross PhD. (1982). Commuter Marriages. Marriage & Family Review, 5:2, 71-93. doi: 10.1300/j002v05n02_05.

Norsafatul Aznin A. Razak. (2015). Pengalaman kelangsungan hidup wanita dalam perkahwinan jarak jauh. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Portal Sinar Harian. (2019). Pasangan tinggal berjauhan kerana mencari nafkah diharuskan. Dicapai pada 1 April 2021, dari https://www.sinarharian.com.my/article/41062/LIFESTYLE/Femina/Pasangan- tinggal-berjauhan-kerana-mencari-nafkah-diharuskan

Sayyid Sabiq. (1365H). Fiqh al-Sunnah, Jil. 2, Jeddah: Maktabah al-Khadamat al-Hadithah.

Siaw, Yan Li. (2014). Bimbingan ibu bapa, persekitaran keluarga dan masalah kecelaruan sebagai pengantara hubungan kesediaan ibu bapa dengan prestasi remaja di sekolah dalam kalangan keluarga komuter. Selangor: Universiti Putra Malaysia.

Sijil Nikah Negeri Selangor.

Tina B Tessina. (2008). The Commuter Marriage: Keep Your Relationship Close While You're Far Apart. Fort Collins, CO: Adams Media.

Wizarah al-Awqaf wa al-Shu’un al-Islamiyyah (1987), al-Mausu`ah al-Fiqhiyyah. Kuwait : Dar al-Salasil, 29/64

Published

2021-10-15

How to Cite

Mohd Kamel Mat Salleh, Muhammad Firdaus Abdul Manaf, & Mohd. Asyran Safwan Kamaruzaman. (2021). Unsur Khurafat Dalam Ajaran Sesat Di Malaysia: Analisis Pandangan Hukum Jawatankuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia. Journal of Fatwa Management and Research, 26(2), 144–157. https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol26no2.394