Langkah Pelaksanaan Titik Kawalan Kritikal Syariah Dalam Sistem Pengurusan Kualiti Berteraskan Syariah MS 1900 Di Mahkamah Syariah Negeri Melaka

Implementation of Shariah Critical Control Points in the Quality Management System MS 1900 in the Malacca Syariah Court

Authors

  • Nur Fatin Nabilah Shahrom Universiti Malaya (UM)
  • Siti Arni Basir Universiti Malaya (UM)

DOI:

https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol28no1.503

Keywords:

Sistem Pengurusan Kualiti, Titik Kawalan Kritikal Syariah, institusi kehakiman syariah.

Abstract

Artikel ini membincangkan tentang pelaksanaan Titik Kawalan Kritikal Syariah (TKKS) dalam Sistem Pengurusan Kualiti Berteraskan Syariah SPK MS 1900 di Mahkamah Syariah Negeri Melaka (MSNM) yang merupakan antara Mahkamah Syariah terawal yang dipersijilkan dengan SPK MS 1900. Kajian ini dilaksanakan dengan strategi kajian kes dengan menggunakan teknik temubual separa berstruktur yang melibatkan 11 orang informan terdiri daripada Pengurusan Tertinggi dan Jawatankuasa Pelaksana SPK MS 1900 di MSNM. Hasil kajian ini didapati menggunakan teknik analisis tematik dengan bantuan perisian Atlas.ti 8. Seterusnya, hasil kajian menunjukkan terdapat lima langkah utama dalam pelaksanaan TKKS di Mahkamah Syariah Negeri Melaka iaitu langkah penubuhan Jawatankuasa Pelaksana SPK MS 1900, perbincangan ahli Jawatankuasa Pelaksana SPK MS 1900, pengenalpastian dan Penetapan Isu Kritikal Syariah dan Nilai Islam, proses pendalilan dan akhir sekali langkah pendokumentasian dan pelaksanaan TKKS. Hasil kajian ini mengetengahkan secara teliti keperluan dalam langkah pelaksanaan TKKS seperti penetapan isu kritikal syariah dalam proses kerja, dalil-dalil autoriti yang bersesuaian untuk didokumentasi serta pengamalan nilai-nilai Islam yang terpilih bagi menyempurnakan keperluan pelaksanaan TKKS. Hasil kajian ini tidak pernah diketengahkan oleh pengkaji lepas dalam konteks pelaksanaan TKKS dalam SPK MS 1900 di institusi kehakiman syariah mahupun dalam organisasi awam.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Amey Rozalina, Syafiq Akmal Sazali & Azman Ripin. (2021). Kefahaman Halalan Toyyiban Dari Perspektif Pengusaha Dan Pekerja Restoran Melayu Di Banda Hilir, Melaka, Journal Of Hospitality And Networks Jurnal Hospitaliti Dan Jaringan, 1, 1-7.

Braun, Virginia & Clarke, Victoria. (2013). Successful Qualitative Research: a practical guide for beginners, SAGE Publications, Los Angeles.

D. Hadi Akbar, N.A. Sani, A.R. Alina, S.K. Muhammad, M.H.M. Yusop (2014). Emergence of The Islamic Values & Shariah Compliancy of Malaysian Standards Related To The Food Industry, Ulum Islamiyyah Journal, 13 (Special Edition), 155-177.

John W. Creswell & J. David Creswell (2018). Research Design Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches 5th Edition, SAGE Publications, California.

Latifah Algabry, Syed Musa Alhabshi, Younes Soualhim Anwar Hasan Abdullah Othman (2021). Assessing the effectiveness of internal Sharıʿah audit structure and its practices in Islamic financial institutions: a case study of Islamic banks in Yemen. Asian Journal of Accounting Research, 6(1), hlm. 2-22 Emerald Publishing Limited 2443-4175 DOI 10.1108/AJAR-04-2019-0025.

Malaysian Standard, Sistem Pengurusan Kualiti berasaskan Syariah – Keperluan dengan panduan (semakan pertama) MS 1900:2015 (2015). Jabatan Standard Malaysia, Cyberjaya, Selangor.

Muhammad Firdaus Zakaria (2018). Kajian Pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti Berteraskan Syariah MS 1900 di Darul Quran JAKIM, Disertasi Master, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya.

Muhammad Firdaus Zakaria, Siti Arni Basir dan Osman Md Rasip, (2021). Faedah Pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti Berteraskan Syariah MS 1900 Di Darul Quran, JAKIM, Sains Insani, 6(3), 137- 145.

Muhammad Hazrul Hamzah, Mohammad Aizat Jamaludin, Mohd Fuad Md. Sawari, (2019). The Establishment of Fundamental Shariah Compliant Hospital Management in Malaysia, Journal of Halal Industry and Services, 2(1), 1-5.

Muhammad Mansoor, Nazima Ellahi, Arshad Hasan, Qaisar Ali Malik, Abdul Waheed and Naeem Ullah (2020). Corporate Governance, Shariah Governance, and Credit Rating: A Cross-Country Analysis from Asian Islamic Banks, Journal of Open Innovation Technology Market and Complexity, 6(170), 1-15.

Musaiyadah Ahmadun (2019.) Pelaksanaan MS 1900 Sistem Pengurusan Kualiti Berasaskan Syariah Di Pusat Kutipan Zakat Pahang, Tesis PHD, Jabatan Siasah Syariyyah, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya.

Nor Azizah Binti Tukiran (2018). Pelaksanaan MS 1900 (Sistem Pengurusan Kualiti Berasaskan Syariah) Dalam Pengurusan Hotel Patuh Syariah: Kajian di PNB ILHAM Resort, Disertasi Master, Jabatan Syariah Pengurusan Muamalat, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, Kuala Lumpur.

Rihab Grassa (2013). Shariah supervisory system in Islamic financial institutions New issues and challenges: a comparative analysis between Southeast Asia models and GCC models, Humanomics, 29(4), 333-348.

Rusni Hasan, Ahmad Azam Othman, Muhammad Naim Omar, Mohammad Deen Mohd. Napiah, Mohamad Asmadi Abdullah, Adnan Yusoff, Mohd. Syahmi Ab. Karim (2017). Shariah Risk Management Process for Islamic Financial Instituions In The Context of Shariah Governance Framework 2010, UUM Journal of Legal Studies 8, 1-15.

Shaharom Md Shariff, Shahimi Mohtar, Roslan Jamaludin (2018). A Practical Journey in Implementing a Shariah Compliant Hospital : An-Nur Specialist Hospital’s Experience, The International Medical Journal of Malaysia, 17(2), 177-188.

Siti Arni Basir, Ilhaamie Abdul Ghani Azmi, Sharifah Hayaati Syed Ismail, Patmawati Ibrahim, and Hasan Albanna Mohamed (2017). “Malaysian Islamic Quality Management System MS 1900.” Humanomics, 2, 239.

Siti Arni Basir, Muhammad Firdaus Zakaria dan Hasan Al-Banna Mohamed (2021). Pencapaian Maqasid Syariah Melalui Pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti Berasaskan Syariah Ms1900: Kajian Kes Di Pusat Zakat Melaka, The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research 18(2), 40-58.

Suleiman Dalhatu San & Mustapha Abubakar. (2021). A proposed framework for implementing risk-based Shari’ah audit, Journal of Financial Reporting and Accounting 19(3), hlm. 349-368, Emerald Publishing Limited 1985-2517 DOI 10.1108/JFRA-02-2020-0041.

Sutrisno Adi Prayitno & M. Bambang Sigit S (2019). The Twelve Stage Implementation of The Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) as Food Safety System on The Fishery Products (Panko Ebi), Jurnal Teknologi & Industri Hasil Pertanian, 24(2), pp. 100-112.

Vujačić Vesna, Krešić Greta, Sušić Saša, and Bodroža-Solarov Marija (2017). “Standard Hazard Analysis, Critical Control Point and Hotel Management.” Turističko Poslovanje, 19, 45–49.

Muhammad Hazrul Hamzah, Mohammad Aizat Jamaludin, Mohd Fuad Md. Sawari, (2019). The Establishment of Fundamental Shariah Compliant Hospital Management in Malaysia, Journal of Halal Industry and Services, 2(1), 1-5.

Published

2023-01-15

How to Cite

Nabilah Shahrom, N. F., & Basir, S. A. . (2023). Langkah Pelaksanaan Titik Kawalan Kritikal Syariah Dalam Sistem Pengurusan Kualiti Berteraskan Syariah MS 1900 Di Mahkamah Syariah Negeri Melaka: Implementation of Shariah Critical Control Points in the Quality Management System MS 1900 in the Malacca Syariah Court. Journal of Fatwa Management and Research, 28(1), 96–115. https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol28no1.503