Konsep Komunikasi Dakwah Bukan Lisan (Non-Verbal) Badiuzzaman Said Nursi Berdasarkan Kitab Rasail An-Nur

The Concept Of Non-Verbal Dakwah Communication (Non-Verbal) Badiuzzaman Said Nursi Based On Kitab Rasail An-Nur

Authors

  • Muaz Mohd Noor Universiti Teknologi MARA (UiTM)
  • S. Salahudin Suyurno Universiti Teknologi MARA (UiTM)
  • Faridah Mohd Sairi Universiti Teknologi MARA (UiTM)

DOI:

https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol27no2.438

Keywords:

Komunikasi Dakwah, Dakwah Efektif, Badiuzzaman Said Nursi, Rasail an-Nur

Abstract

Komunikasi dakwah efektif sangat diperlukan dalam memelihara kemaslahatan masyarakat supaya sentiasa berada dalam keamanan, kedamaian dan harmoni. Niaz Muhammad dan Fazle Omer menyatakan bahawa prinsip-prinsip komunikasi dakwah yang efektif perlu meliputi semua aspek komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Sementara S. Salahudin Suyurno menyatakan dakwah yang efektif hari ini perlulah berdasarkan manhaj rabbaniyyah, sebagaimana yang ditekankan oleh Allah SWT di dalam surah an-Nahl, ayat 125. Kedua-dua hal ini tercakup dalam metode komunikasi Said Nursi ketika berdakwah sehingga tersebar ke seluruh Turki khususnya. Maka kajian ini memfokuskan kajian berkenaan bentuk-bentuk komunikasi Badiuzzaman Said Nursi khususnya komunikasi bukan lisan (non-verbal) semasa menyebar dan menyampaikan dakwah, yang diadaptasi menerusi karya agungnya, Rasail an-Nur. Metodolgi kajian ini adalah berdasarkan rujukan terhadap kitab beliau sendiri iaitu kitab Rasail an-Nur, serta penulisan daripada sarjana-sarjana tentang komunikasi dakwah beliau. Hasil kajian mendapati pengalaman berdakwah Badiuzzaman Said Nursi dalam pelbagai peringkat hidup beliau seperti dalam politik, pendidikan, peperangan mengangkat senjata dan sebagainya, menyebabkan beliau sarat dengan pengalaman berdakwah dengan kepelbagaian bentuk komunikasi khususnya dalam bentuk bukan lisan (non-verbal), seterusnya beliau diangkat sebagai tokoh dakwah dan islah kontemporari, sehingga digelar ‘badiuzzaman’ iaitu keunggulan zaman.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ab Aziz Mohd Zin. (1997). Pengantar Dakwah Islamiah. Penerbit Universiti Malaya.

Abdul Ghafar Don, & Badlihsiham Mohd. Nasir. (2012). Cabaran Dakwah di Malaysia Sebelum dan Selepas Merdeka. Jurnal Al-Hikmah, 4

Badiuzzaman Said Nursi (1998), Sirah Zatiyyah, terj. Ihsan Qasim al-Salihi, Istanbul: Sozler Nesriyat AS.

Burhanuddin Jalal, Ismail, A. S., & Ghani, S. A. (2018). Pendekatan Dakwah untuk Cabaran Masa Depan : Satu Soroton. Tamu: Jurnal Tinta Artikulasi Membina Ummah, 4(1).

Edi Amin. (2015). Konsep Komunitas dalam Pemikiran dan Dakwah Said Nursi. Jurnal Komunikasi Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, 5(1).

Edi Amin. (2018). Pemikiran Dakwah Bediuzzaman Said Nursi. Jurnal Kajian Dakwah Dan Kemasyarakatan, 22(2).

Faridah binti Mohd Sairi (2012), Metode Dakwah Bediuzzaman Said Nursi dan Pengaruhnya di Turki. (Tesis PhD, Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan, Bahagian Pengajian Usluddin, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya).

Faridah Mohd Sairi. (2015). Metode Dakwah Bediuzzaman Said Nursi Dalam Rasail Al-Nur. E-Proceeding of the 2nd International Conference on Arabic Studies and Islamic Civilization.

Ibnor Azli Ibrahim (2010), Pengenalan Kepada Rasāil an-Nūr, (Wacana Ilmiah, Jabatan Syariah, FPI, Universiti Kebangsaan Malaysia, 2010).

Ichwansyah Tampubolon. (2015). Dakwah Dan Modernisme Studi Terhadap Pemikiran Dan Aktivitas Dakwah Bediuzzaman Said Nursi (1877-1960). HIKMAH: Jurnal Ilmu Dakwah, 2(1), 1–22.

Ichwansyah Tampubolon. (2018). Pemikiran Dan Aktivisme Dakwah Bediuzzaman Said Nursi (1877-1960). Jurnal Pemberdayaan Masyarakat, 5(1), 23.

Jalaluddin Rakhmat (2008), Psikologi Komunikasi, Cet. III, Bandung: Mizan.

Khairul Azhar Meerangani. (2019). Cabaran Dakwah Terhadap Golongan Non Muslim Di Malaysia. Jurnal Maw’izah, 2.

Mat Rofa Ismail (2015), Kerdipan Bintang Melayu Di Langit Turki, Kuala Lumpur: Grup Buku Karangkraf.

Wan Rashidah Hanim. (2015). Sketsa Pemikiran Badiuzzaman Said Nursi Dalam Metode Da’Wah Bi Al-Kitabah: Analisis Kitab Risalah Al-Nur. Proceedings of ICIC2015 – International Conference on Empowering Islamic Civilization in the 21st Century.

Zaidan, Abdul Karim, (1980), Dasar-dasar Ilmu Dakwah 2, Terj. H.M. Asywadi Syukur Lc Jakarta: Penerbit Media Dakwah.

Zainudin Hashim, & Riduan Mohamad Nor. (2009). Tokoh-Tokoh Gerakan Islam Abad Moden (1st ed.). Pustaka Perdana.

Zulkefli Aini, Don, A. G., Puteh, A., & Nor Sad, N. D. H. (2019). Amalan Komunikasi Dakwah Semasa Kelas Bimbingan Fardu Ain Orang Asli Muslim Di Selangor. International Journal of Law, Government and Communication, 4(17).

Published

2022-01-31

How to Cite

Mohd Noor, M. ., Suyurno, S. S. ., & Mohd Sairi, F. (2022). Konsep Komunikasi Dakwah Bukan Lisan (Non-Verbal) Badiuzzaman Said Nursi Berdasarkan Kitab Rasail An-Nur: The Concept Of Non-Verbal Dakwah Communication (Non-Verbal) Badiuzzaman Said Nursi Based On Kitab Rasail An-Nur. Journal of Fatwa Management and Research, 27(2), 64-72. https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol27no2.438