Kanun Tanah Wakaf Negara: Adakah Satu Keperluan

National Waqf Land Code: Is It a Requirement

Authors

  • Abdul Aziz Sulaiman Universiti Sultan Azlan Shah (USAS)
  • Noor Hidayah Zainuddin Universiti Sultan Azlan Shah (USAS)

DOI:

https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol28no3.546

Keywords:

Kanun Tanah Wakaf Negara

Abstract

Semenanjung Malaysia masih menggunapakai KTN sebagai rujukan dalam pelbagai urusan tanah wakaf. Urusan pendaftaran hak milik tanah wakaf juga menggunakan pakai kaedah seperti ditetapkan dalam seksyen 416C KTN. Namun, seksyen ini hanya menetapkan MAIN sebagai pengelola dan pengurus tanah wakaf dan bukannya sebagai pemilik tanah wakaf. Kesannya, tanah wakaf boleh diambil oleh PBN untuk tujuan pembangunan sedangkan tanah wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan atau ditukar hak milik. Disinilah perlunya Kanun Tanah Wakaf Negara diwujudkan bagi rujukan perundangan tanah wakaf.

 Kata kunci: Kanun Tanah Wakaf Negara, undang-undang, tanah, wakaf, hak milik.

 

Peninsular Malaysia still uses Land Code 1965 as a reference in various matters of waqf land. The matter of registration of waqf land title also uses the method as prescribed in section 416C Land Code. However, this section only designates MAIN as the organizer and manager of waqf land and not as a waqf land title. As a result, waqf land can be acquired by PBN for development purposes whereas waqf land cannot be sold, given or converted. This is where the National Waqf Land Code is established for the legal reference of waqf land.

Keywords: National Waqf Land Code, law, land, waqf, title.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ajat Rukajat, (2018). Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach). Yogyakarta. Penerbit Deepublish. Juli 2018.

Amelia Nur Natasha Nazeri & Asmak Ab Rahman, (2021). Peranan Wakaf dalam Pembangunan Ekonomi di Negeri Perak. Jurnal Fiqh, Vol.18 No 1(2021) 169-216.

Ashlah Ibrahim & ‘Adnin Ibrahim, (2018). Pelaksanaan Istibdal dan Pembangunan Tanah Wakaf di Perak. Asian People Journal (APJ). Volume 1, Issue 2(2018), PP 287-297.

Baihaki Abdullah & Zakaria Bahari, (2019). Pengkomersial Tanah Wakaf Mengikut Perspektif Islam. Journal of Islamic, Social, Economics and Development (JISED), Volume 4: Issues [24 September 2019] pp.86-94.

Choirun Nissa, (2017). Sejarah, Dasar Hukum dan Macam-Macam Wakaf, (2017). TAZKIYYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan. Vol. 18 No. 2 (Julai – Disember) 2017. UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten.

Fatin Dayana Rashid, Razi Yaakob, Hanif Md Latif & Najibatul Islahiah Nik Ruslan (2022). Penelitian Terhadap Wakaf Kediaman dan Pendidikan di Malaysia Menerusi Komperatif Negara Terpilih. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemprori. Universiti Sultan Zainal Abidin

Hannah Synder (2019). Literature Review as a Research Methodology: An Overview and Guidelines. Journal of Business Research, Norweigian School of Business, Nydalsveien 37, 0484 Oslo, Norway.

Haziq Faris Aris, (2016). Penggunaan Konsep Istibdal Bagi Penyelesaian Pencerobohan Tanah Wakaf Berbentuk Penempatan di Negeri Perak. Disertasi Ijazah Sarjana. Universiti Teknologi Malaysia.

Husna binti Mohd Saadan (2018). Pembangunan Wakaf Di Institusi Pendidikan Tinggi Awam Malaysia: Kajian Perundangan. Disertasi Sarjana. Universiti Malaya.

Ismail Omar, (2020). Pelan Induk Wakaf Nasional urus aset lebih sistematik, Berita Harian 11 November 2020. Diambil daripada https://www.msn.com/en-my/news-berita/pelan-induk-wakaf-nasional-urus.

Mohd. Fazle Mohd Yusop. (2016). Proses Pendaftaran Hakmilik Tanah Wakaf Di Negeri Johor. Disertasi Sarjana. Universiti Teknologi Malaysia

Mohd Ridzuan Mohamad, (2020). Kedudukan Tadbir Urus Wakaf di Malaysia: Kajian dari Sudut Hubungan terhadap Siyāsah Shar’iyyah. Journal of Contemporary Islamic Studies. Universiti Sultan Zainal Abidin.

Mohd. Saiful Abdullah, (2016). Pembangunan Tanah Wakaf Berdasarkan Model Wakaf Seetee Aishah. Disertasi Sarjana. Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Sabree Nasri (2018). Pengurusan dan Pembangunan Tanah Terbiar: Tinjaun Khusus Pada Awal Pemerintahan Islam dan Undang-undang di Malaysia. Journal of Law & Governance, Volume 1(No 1) 2018:110-126. Kolej Universiti Islam Melaka.

Mohd Zaidi Daud, Muhammad Azri Amir dan Siti Aisyah Samudin, (2023). Pemakaian Seksyen 340 Kanun Tanah Negara Menurut Perundangan Islam di Malaysia. Journal of Muwafaqat, Vol.6. No.1, 2023, pp.14-42. Faculty of Syariah and Law, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor.

Muhamad Hafizul Helmi bin Mohamad Hilaludin, (2019). Ketidakseragaman Peletahakkan Hak Milik Tanah Wakaf. Disertasi Sarjana Muda. Universiti Teknologi Malaysia.

Nor Asiah Mohamad, (2018). Perkembangan Terkini Enakmen Wakaf di Malaysia: Adakah Komprehensif? Universiti Islam Antrabangsa Malaysia.

Nor ‘Azurah Md Kamdani, Mohd Rahimie Abd Karim & Abdul Halim Ramli, (2022). Kepakaran Mengurus: Satu Elemen Keberkesanan Pengurusan Wakaf di Majlis Agama Islam Negeri (MAIN). Islamic Banking, Accounting and Finance International Conference. The 10th iBAF 2002.

Norliza Md. Nuruddin, Hairunnizam Wahid & Aisyah Abdul Rahman, (2019). Pembangunan Tanah Wakaf Secara Penswastaan: Kajian Terhadap Projek Menara Imarah Wakaf Oleh Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Jurnal Syariah, Jilid. 27, Bil. 1 (2019) 45-76.

Nurul Syafini Ab Rahman, Norhayati Abd Ghani & Hasliza Talib, (2016). Ihya’ AL-Mawat: Pengurusan dan Sumbangannya Pada Awal Abad Pemerintahan Islam. Muzakarah Fiqh & International Fiqh Coference 2016.

Rabiatul Hasanah Mahmood, Nazifah Mustaffha, Latifa Bibi Musafar Hameed & Norhanizah Johari, (2017). Pengurusan Wakaf di Malaysia: Isu dan Cabaran. Proceeding of the 4th International Conference on Management and Muamalah 2017 (ICoMM 2017).

Rohayu Abdul Majid & Rosli Said, (2014). Permasalahan Pengurusan Hartanah Wakaf Di Malaysia, International Surveying Research Journal (ISRJ) Volume 4 Number 1, 29-43.

Sallahuddin Ishak, (2013). Kuasa Menghurai Model Goodchild Dan Munton (1986) Dan Van Assen (2009) Dalam Masalah Pembangunan Tanah Wakaf di Malaysia. Jurnal Pentadbiran Tanah, Jld 3 Bil. 1 2013. Jabatan Ketua Pengarah Tanah Dan Galian Malaysia.

Sayuti Ab Ghani & Burhanuddin Jalal, (2019). Isu Pendaftaran Tanah Wakaf Dalam Kanun Tanah Negara (KTN) 1965: Satu Kajian Menurut Perspektif Islam. Journal of Fatwa Management Research, Special Edition Vol.16 No.2.

Shahnaz Sulaiman, (2016). Transformasi Pembangunan Harta Wakaf Menerusi Mekanisma Dana Amanah Hartanah Islam. Disertasi Ijazah Doktor Falsafah. Akademi Pengajian Agama Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur.

Shahrul Azam Shaari, (2021). Percanggahan Perundangan Pembangunan Tanah dan Cadangan Penyelesaian Terhadap Prinsip Pengekalan Harta Wakaf di Negeri Perak. Disertasi Sarjana. Universiti Teknologi Malaysia.

Sharifah Zubaidah Syed Abdul Kadir, (2016), Kerangka Undang-undang Pengurusan Wakaf di Malaysia. Pusat Penyelidikan Wakaf Antarabangsa (ICWR), Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM), Kuala Lumpur.

Thalha Alhamid & Budur Anufia, (2019). Resume: Instrumen Pengumpulan Data. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong, 2019.

Yeni Indrayani Oktaviana, (2017). Perlindungan Hukum Pemegang Hak Milik Atas Tanah Wakaf. Program Pascasarjana Univeritas Mataram. JATISWARA, Vol.32 No.2 Juli 2017.

Published

2023-09-30

How to Cite

Sulaiman, A. A., & Zainuddin, N. H. (2023). Kanun Tanah Wakaf Negara: Adakah Satu Keperluan: National Waqf Land Code: Is It a Requirement . Journal of Fatwa Management and Research, 28(3), 129–147. https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol28no3.546

Issue

Section

Articles