Perluasan Tafsiran Asnaf Fakir Dan Miskin Dalam Konteks Pandemik Di Malaysia

Expansion Of Asnaf Fakir And Miskin’s Interpretation In A Pandemic Context in Malaysia

Authors

  • Nur Wahida Lokman Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)

DOI:

https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol27no4.461

Keywords:

asnaf, fakir, miskin, pandemik

Abstract

Penularan wabak Covid-19 telah memperlihatkan kecekapan institusi zakat menguruskan wang dana zakat dengan pantas dan berkebajikan. Pelbagai jenis golongan seperti golongan T20 yang terjejas pendapatan oleh kerana wabak Covid-19 juga turut dibantu oleh pihak institusi zakat. Situasi ini menunjukkan skop agihan zakat kepada asnaf telah diperluaskan  bagi menjamin kebajikan umat Islam terjaga. Namun begitu, timbul persoalan dari sudut kedudukan golongan baharu yang boleh dikategorikan sebagai golongan asnaf dalam konteks pandemik. Justeru itu, kajian ini dijalankan adalah untuk menganalisis tafsiran asnaf fakir dan miskin menurut ulama 4 Mazhab, tafsiran kontemporari dan perluasan tafsirannya dalam konteks pandemik. Kajian ini menggunakan kaedah dokumentasi, pemerhatian dan analisis dalam mencapai objektif kajian. Hasil kajian mendapati bahawa  pentafsiran asnaf fakir dan miskin dalam konteks pandemik boleh diperluaskan seperti mereka yang kehilangan punca pendapatan, hilang pekerjaan dan pendapatan bulanan tidak mencukupi untuk menampung keperluan. Diharapkan kajian ini dapat menjadi panduan dan rujukan kepada institusi zakat mahupun organisasi tertentu dalam menguruskan hal ehwal berkaitan zakat. Kajian lanjutan terhadap perluasan tafsiran asnaf gharimin dalam konteks pandemik perlu dilakukan kerana ia juga melibatkan  hutang masyarakat yang terjejas semasa pandemik.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Al-Bahuti, Mansur bin Yunus bin Idris. (1982). Kashshaf al-Qina’an Matn al-Iqma’. Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Dusuki, Muhammad Ibn Ahmad Ibn U’rfah. (1996). Hashiyat al-Dusuqi ‘Ala al- Sharh al-Kabir. t.tpt: Isa al- Babi al Halabiwa Shurakah.

Al-Nawawi, Mahyuddin Ibn Sharf (Tahqiq: Muhammad Najib Muti’i). (t.t). Kitab al-Majmu’ ala-Sharh al-Muhazzab Li al-Shirazi, Jeddah: Maktabah Irshad.

Al-Qardawi, Yusuf Abdullah. (2000). Fiqh al-Zakah. Dirasah Muqaranah li Ahkamiha wa Falsafatiha fi Daw’ al-Qur’an wa al-Sunnah. Beirut:Mu’assasat al-Risalah.

Al-Sarakhsi, Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abi Sahl Abu Bakr. (1986). Al-Mabsut. Beirut: Dar al-Ma’rifah.

Al-Shafi’i, Muhammad Ibn Idris. (t.t) Mawsu’fah al-Imam al-Shafi’i, Al-Kitab: Al-Umm. t.tp: Dar Qutaybah.

Al-Zuhaili, Wahbah. (1996). Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuha. (Cet. Ulangan). Damsyiq: Dar al-Fikr.

Azman Ab Rahman, Afaf Sukari. (2021). Dimensi Baharu dalam Pengurusan Agihan Zakat di Malaysia. Dimensi Baharu Zakat Malaysia. Penerbit: Akademik Pengajian Islam Universiti Malaya (APIUM).

Azman Ab Rahman, Hasanah Abd Khafidz. (2015). Ensiklopedia Asnaf dan Agihan Zakat di Malaysia. Negeri Sembilan: Penerbit USIM.

Berita Harian. (2021). MAIDAM agih RM101 juta wang zakat. Berita Harian Online. https://www.bharian.com.my/berita/wilayah/2021/06/825416/maidam-agih-rm101-juta-wang-zakat. Diakses pada 14 Jun 2022.

Eza Ellany, M.Rizal & M.Sabri. (2014). Prestasi Kecekapan Agihan Kewangan dan Bukan Kewangan di Kalangan Institusi Zakat di Malaysia. Jurnal Ekonomi Malaysia. Vol 48 (2): p. 51-60.

Fahmy A Rosli. (2021). 140,608 hilang kerja akibat COVID-19. Berita Harian Online. https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2021/09/870290/140608-hilang-kerja-akibat-covid-19. Diakses pada 21 Jun 2022.

Hasbi As-Siddiqy. (2006). Pedoman Zakat. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.

Ibn Juzai, Muhammad Ibn Ahmad. (t.t) Qawain Al-Fiqhiyyah. t.tp.

Ibn Kathir, Ismail Ibn Umar. (1992). al-Bidayah wa al-Nihayah. Beirut: Dar al-Fikr.

Lembaga Zakat Selangor. (2021). Zakat Selangor Peduli. Lembaga Zakat Selangor Majlis Agama Islam Selangor. https://www.zakatselangor.com.my/peduli/. Diakses pada 14 Jun 2022.

Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. (t.t). Makumat Bantuan Kecemasan #MUSAADAHCOVID19 MAIWP. Laman Web Rasmi Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. https://www.maiwp.gov.my/i/index.php/en/makumat-bantuan-kecemasan-musaadahcovid19-maiwp. Diakses pada 14 Jun 2022.

Mohamad Hafizi Mohd Said. (2021). Angkara Covid-19: 80,000 peniaga tutup perniagaan di Perak. Ucapan Kamarullaffie Ahmad. Utusan Malaysia. https://www-utusan-com-my.translate.goog/terkini/2021/10/angkara-covid-19-80000-peniaga-tutup-perniagaan-di-perak/?_x_tr_sl=ms&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=op,sc. Diakses pada 21 Jun 2022.

Mohd Faizal Mohammad Alwi, Hairunnizam Wahid. (2020). Peranan Institusi Zakat Ketika Pandemik Covid-19. Pengurusan Zakat di Malaysia: Isu dan Cabaran. Penerbit: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Mohd Nasaruddin Parzi, Luqman Arif Abdul Karim. (2020). 800,000 hilang kerja sejak COVID-19 melanda. Berita Harian Online.

MUIS. (2020). Bantuan Khas Covid-19 Bahagian Zakat dan Fitrah (MUIS). Majlis Ugama Islam Singapura https://appszakat.sabah.gov.my/berita_c.php. Diakses pada 22 Jun 2022.

Noor Atiqah Sulaiman. (t.t). Hilang punca rezeki. My Metro. https://www.hmetro.com.my/utama/2020/04/564697/hilang-punca-rezeki. Diakses pada 16 Jun 2022.

Noorazura Abdul Rahman. (2020). LZNK permudah urusan bantuan mereka hilang pekerjaan. Ucapan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Zakat Negeri Kedah (LZNK), Zakaria Othman. https://www.bharian.com.my/berita/wilayah/2020/11/755303/lznk-permudah-urusan-bantuan-mereka-hilang-pekerjaan. Diakses pada 23 Jun 2022.

NurFitriyyah Salihah Shaharin, Azri Bhari, Mohd Faiz Mohamed Yusof, Mohd Ashrof Zaki Yaakob. (2021). Analisis Agihan Zakat di Lembaga Zakat Selangor Semasa Pandemik Covid-19. Perdana International Journal of Academic Resource. Vol 11 (1).

Shahrizan Salian. (2020). Gaji pekerja di Malaysia semakin kurang pasca COVID-19. Berita Harian Online. https://www.bharian.com.my/bisnes/lain-lain/2020/06/703634/gaji-pekerja-di-malaysia-semakin-kurang-pasca-covid-19. Diakses pada 21 Jun 2022.

Published

2022-09-15

How to Cite

Lokman, N. W. (2022). Perluasan Tafsiran Asnaf Fakir Dan Miskin Dalam Konteks Pandemik Di Malaysia: Expansion Of Asnaf Fakir And Miskin’s Interpretation In A Pandemic Context in Malaysia. Journal of Fatwa Management and Research, 27(4), 82–98. https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol27no4.461