Punca Penceraian Pasangan Dewasa Islam: Perspektif Badan Pelaksana

Causes Of Divorce In Muslim Adult Couples: Perspectives Of The Implementing Body

Authors

  • Rogayah Estar Mohamad Kolej Universiti Poly-Tech MARA Kuala Lumpur

DOI:

https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol26no2.422

Keywords:

Islam, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (JAWI), Melayu, Penceraian golongan dewasa; Punca

Abstract

Kes penceraian dewasa Islam di Malaysia didapati telah meningkat setiap tahun. Penceraian dewasa ini melibatkan pasangan yang berumur 40 tahun ke atas yang majoritinya telah mendirikan rumah tangga 10 tahun dan ke atas. Terdapat banyak kajian lepas mengenai perceraian pasangan muda atau tempoh perkahwinan 5 tahun telah dijalankan.  Selain itu, belum ada kajian mengenai perceraian dewasa Islam di Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur yang terdedah kepada urbanisasi dan mempunyai penduduk padat. Kajian ini bertujuan untuk membincangkan punca-punca utama perceraian kalangan masyarakat Melayu daripada perspektif badan pelaksana di Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur. Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif yang dianalisis secara deskriptif. Sebanyak dua orang pakar dari badan pelaksana Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (JAWI) dan Hakim Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur yang telah ditemubual secara semi berstrukur. Pandangan daripada badan pelaksana ini adalah penting kerana pendedahan skop kerja yang tertumpu dalam menguruskan pasangan-pasangan yang ingin bercerai. Hasil kajian menunjukkan punca penceraian dalam kalangan dewasa Islam adalah melibatkan faktor pengabaian nafkah dan tanggungjawab, penglibatan orang ketiga dan poligami, penglibatan dengan penagihan dadah dan kes-kes keganasan rumah tangga. Secara keseluruhannya faktor utama adalah melibatkan faktor intrinsik iaitu tiada pegangan agama yang kukuh. Kajian ini diharap dapat menjadi rujukan pihak berkepentingan dan masyarakat dalam mengambil langkah mengatasi peningkatan penceraian di Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Buku

Al-Quran al Karim

Adam, J.H., & Adam, N.W.1979. Divorce: How And When To Let Go. New Jersey: Prentice-Hall Inc.

Ahmad Sunawari, L., & Zaizul, Ab, R. (2011). Pengenalan Metodologi Penyelidikan Pengajian Islam. Bangi: Jabatan Usuluddin dan Falsafah, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Knafl, K. A. & Patton, M.Q. (1990). Qualitative Evaluation and Research Methods (2nd ed.). Newbury Park: Sage.

Mohamad Sabri Yusoh & Bakar Che Mat. 2008. Penyalahgunaan dan Pengedaran Dadah di Malaysia: Undang-undang dan Keberkesanannya. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka

Nawawi, al- Bantani, Muhammad Bin Umar. (1999). Terjemah Syarh ‘Uqudullijain Etik Berumah Tangga, Terj. Drs. Afiif Busthomi Dan Masyhuri Ikhwan. Jakarta: Pustaka Amani

Norhayati Suaidi. 1994. Faktor-Faktor Peribadi dan Keluarga yang Berkaitan dengan Konsep Kendiri Pelajar Remaja Daripada Keluarga Bercerai: Satu Kajian Kes. Kuala Lumpur: Penerbit UTM

Raihanah Abdullah (2013). Wanita, Perceraian dan Mahkamah Syariah Dalam Wanita dan Perundangan Islam. Kuala Lumpur: Ilmiah Publisher

Sabariah, B. (1989). Masalah Perceraian di Kalangan Masyarakat Islam di Sabah: Satu Kajian di Daerah Tawau. t.tp: t.pt.

Sapora S. & Rohaya H. (2012). Teori Kaunseling dan Psikoterapi. Nilai: Universiti Sains Islam Malaysia

Jurnal

Amato, P.R. & Previti, D. (2003). “People’s Reason for Divorcing: Gender, Social Class, The Life Course, and Adjustment.” Journal of Famili Issues, 24 (5), 602-626

Anon. (2018). “Three Major Factors That Cause Divorce And Its Solution In Islam. A Case Study At Majalengka Religious Court in 2014 – 2017”. Al-Mashalih 1

Koziey, Paul W.; Davies, Leigh. (1982). “Broken Homes: Impact On Adolescent”. Alberta Journal of Educational Research, 28(2): 95-99

Landis, J.T., (1960). “The Trauma of Children When Parents Divorce”. National Council on Family Relations, 22(1): 7-13, https://doi.org/10.2307/347395

Mariam abd Majid & Mohammad Syafirul Zarif Saleh Hudin. 2017. “Perceraian Rumah Tangga Di Negeri Selangor Darul Ehsan Dan Pendekatan Menanganinya”. E-jurnal Penyelidikan dan Inovasi, 4(2): 285-303.

Mastrandrea, R., Fournet, J., & Barrat, A. (2015). “Contact Patterns In A High School: A Comparison Between Data Collected Using Wearable Sensors, Contact Diaries And Friendship Surveys”. PLoS ONE, 10(9): 1–26. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0136497

Nye. F. I. (1957). “Child Adjustment In Broken And In Unhappy Unbroken Homes.” National Council on Family Relations, 19(4): 356-361.

Rieh, S.Y. & Belkin, N.J. (1998). “Understanding Judgment Of Information Quality And Cognitive Authority In The WWW”. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 35. https://www.researchgate.net/ publication/ 238975063

Syaibah, N. S & Johari, Norazilah & Abdullah, Norhasima & Aziz, Syazwana. (2016). “Perceraian Dalam Kalangan Pasangan Dewasa Pertengahan Di Pejabat Agama Islam Daerah Hulu Langat (PAIDHL): Eksplorasi Faktor”. Malaysian Journal of Social Science,1: 36-52.

Wan Murni Binti Wan Moktar, Anwar Fakhri Bin Omar. (2018). “Analisis Punca Perceraian Dalam Kalangan Remaja: Kajian Kes di Kota Bharu 2010-2014”, Penerbit Kemala Indonesia, 6(2).

Lain-lain

Berita Harian. (2020). Kes Cerai di Johor Sepanjang PKP. https://www.bharian.com.my/berita/nasional-/2020/12/761192/2625-kes-cerai-di-johor-sepanjang-pkp. Dicapai pada 8 Mei 2021.

Fakhrul Azman. 2018. Buktikan Kemampuan Untuk Poligami. https://www.bharian.com.my/rencana/-agama/2018/09/476315/suamipe-rlu-buktikan-kemampuan-sebelum-poligami. Dicapai pada 7 Mei 2021.

Jabatan Statistik Malaysia. (2020). Evolusi penduduk di Malaysia. https://www.dosm.gov.my/v1/uploads/files/6_Newsletter/Newsletter%202020/DOSM_BPPD_5-2020_Siri-63.pdf. Dicapai pada 13 April 2021

Kasamasu, L. Wan Chik, W.M.Y. & Mohd, Z. 2017. Permohonan Fasakh Perkahwinan Kerana Penyalahgunan Dadah Menurut Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Pahang) 2005. https://www.researchgate-.net/publication/329269315_permohonan_fas-akh_perkahwinan_kerana_penyalahgunan_dadah_menurut_enakmen_undangundang_keluarga_islam_pahang 2005. Dicapai pada 3 April 2021.

Mohd Abd Nasir. (2021). Punca Utama Perceraian Dalam Kalangan Dewasa Islam : Temubual: Kuala Lumpur: 10 Mac

Mohd Nazri. (2017). Agama Tentukan Kebahagiaan Keluarga. https://www.bharian.com.my/taxonomy-/term/61/2017/01/235618/agam-a-tentukan-kebahagiaan-keluarga. Dicapai pada 7 Mei 2021.

Muhammad, A & Jasmi, K. A. (2004). Pengabaian Tanggungjawab Suami Terhadap Hak Isteri di kalangan Orang-orang Melayu dalam Seminar Pembangunan Keluarga Kebangsaan. Universiti Malaya, pada 29-30 May 2004, pp 1-8.

myMetro. (2020). Aduan Keganasan Rumah Tangga Sejak PKP. https://www.hmetro.com.my/mutakhir/2020/11/639509/1929-aduankeg-anasan-rumah-tangga-sejak-pkp. Dicapai pada 8 Mei 2021.

Perangkaan Perkahwinan dan Perceraian, Malaysia, 2018, Jabatan Perangkaan Malaysia

Zaini Yusnita. Mat Jusoh & Zanariah Dimon, (2014), Undang-undang Menangani Orang Ketiga Dalam Rumahtangga: Satu Sorotan Dalam Undang-undang Jenayah Syariah Negeri Selangor Dan Undang-undang Keluarga Sivil dalam International Research Management and Innovation Conference, Kuala Lumpur pada 17-18 November 2014, pp 222.

Published

2021-10-15

How to Cite

Rogayah Estar Mohamad. (2021). Punca Penceraian Pasangan Dewasa Islam: Perspektif Badan Pelaksana: Causes Of Divorce In Muslim Adult Couples: Perspectives Of The Implementing Body. Journal of Fatwa Management and Research, 26(2), 368–380. https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol26no2.422