Bayaran Tambahan Dalam Kontrak Francais Dobi Layan Diri Dari Perspektif Hukum Syarak

Additional Payment In Self-Service Laundry Franchise Contracts From The Perspective Of Syariah Law

Authors

  • Mohd Huefiros Efizi bin Husain Universiti Malaya (UM)
  • Noor Naemah binti Abdul Rahman Universiti Malaya (UM)
  • Nor Fahimah binti Mohd Razif Universiti Malaya (UM)

DOI:

https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol26no2.404

Keywords:

Kearifan tempatan, pengetahuan tasit, pengetahuan tempatan, adat, hukum Islam, adat kematian.

Abstract

Setiap masyarakat punyai adat dan tradisi. Adat dan tradisi dibentuk oleh golongan cerdik pandai dalam masyarakat. Adat dan tradisi pada dasarnya ialah sesuatu kebiasaan yang dipraktikkan secara meluas dalam masyarakat. Ia menjadi pedoman dan rujukan dalam kehidupan seharian masyarakat lingkungan. Dalam amalan adat dan tradisi, terkandung unsur kearifan tempatan hasil corak pemikiran yang dicerakinkan daripada gabungan pengetahuan dan pengamalan generasi terdahulu. Kearifan tempatan adalah serangkaian maklumat, petunjuk, dan kebijaksanaan yang diwariskan daripada generasi ke generasi sebagai satu strategi kehidupan yang melambangkan kemajuan pemikiran dan pengetahuan dalam masyarakat. Dalam disiplin Usul fiqh, perbincangan berkaitan adat dan tradisi adalah termasuk dalam perbincangan uruf. Uruf adalah sekumpulan adat dan tradisi yang dipraktikkan, diketahui dan diiktiraf oleh syara’. Kearifan tempatan adalah produk keintelektualan hasil daripada gabungan amalan adat, tradisi dan panduan daripada wahyu. Gabungan ini menghasilkan kearifan tempatan yang mencorakkan uruf sahih dan uruf fasid. Uruf sahih adalah uruf yang diterima, manakala uruf fasid adalah uruf yang ditolak daripada Islam. Sehubungan dengan itu, kajian ini memfokuskan kedudukan kearifan tempatan daripada perspektif uruf dan syarat-syarat pengambilkiraan kearifan tempatan dalam uruf yang diterima oleh syara’. Bagi mencapai objektif tersebut, kajian ini mengaplikasi kajian kepustakaan sepenuhnya dengan merujuk kepada literatur berkaitan kearifan tempatan dan uruf. Data kualitatif yang dikumpulkan telah dianalisis kandungannya secara deduktif bagi merumuskan kedudukan kearifan tempatan daripada perspektif uruf. Hasil dapatan kajian ialah menunjukkan kearifan tempatan yang berasaskan uruf sahih diterima dan sebaliknya, kearifan tempatan yang berasaskan uruf fasid adalah tidak diterima dalam penetapan hukum Islam.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Al-Qur'an al-Karim

'Abd. al-Wahab Abu Sulayman. (1922). 'Aqd al-Ijarah: Masdar min Masadir al-Tamwil al-Islamiyyah. Jeddah: IDB, 1992, 22.

Abu Zayd, 'Abd, 'Azim Jalal. (2004). Fiqh al-Riba Dirasah Muqaranah wa Syamilah li al-Tatbiqah al-Mu'asirah. Beirut: Mu'asasah al-Risalah. 74.

Al-'Asqalani, Abi al-Fadl Shihab al-Din Ahmad bin Ali Ibn Muhammad bin Hajr. Bulugh al-Maram. No. hadith 761, 1: 227.Al-Kasani, 'Ala'uddin Abi Bakr bin Mas'ud. (2004). Badai' al-Sanai' fi Tartib al-Sharai'. Tahqiq Muhammad Muhammad Tamir. Kaherah: Dar al-Hadith. 5:193.

Al-Ma'ayir al-Shariyyah. (t.th). Accounting and auditing organisastion for Islamic Financial Institutions. (4/1/4), 136.

Al-Marbawi, Mohamad Idris bin Abdul Rauf, (1998). Qamus Idris al-Marbawi. Kuala Lumpur: Dar Un-Nu'man. (1)10.

Al-Sarakhsi, Muhammad bin Abi Sahl. (1986). Al-Mabsut. Beirut: Dar al-Ma'rifah. (15)139.

Al-Sharbini, Shamsuddin Al-Zuhayli, Muhammad Mustafa. (2006). Al-Qawa'id al-Fiqhiyah wa Tatbiqatuha fi al-Mazahib al-Arba'ah. Damshiq: Dar al-Fikr. (1)559.

Muhammad bin Ahmad (2006). Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani al-Faz al-Minhaj. Kaherah: Dar al-Hadith. (2)430.

Awalan Abdul Aziz. (1999). Perniagaan francais di Malaysia: Perspektif dan panduan. Creative Energy Enterprise.

Bank Negara Malaysia. (2010). Resolusi Syariah dalam Kewangan Islam, (2)2.

Bank Negara Malaysia. (1999). The Central Bank and The Financial System in Malaysia: A Decade of Change. Kuala Lumpur: BNM.

Ghuddah, D.A. (2010). Qararat wa Tawsiyyat Nadawat al-Barakah li al-Iqtisad al-Islamyyah min an-Nadwah al-Ula wa hatta an-Nadwah al-Thalathin. Saudi: Al-Barakah Banking Group. 101.

Ibn Manzur, Muhammad Ibn Mukarram. (2005). Lisan al-'Arab, Beirut: Dar Sadir. (1)31.

Kamus Dewan Edisi Keempat. (2005). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 561.

Majd al-Din Muhammad b. Ya'qub al-Fayruz Abadi. (1938). Al-Qamus al-Muhit. Mesir: Matba'ah Dar al-Ma'mun. (1)362.

Majlis Shar'i AAOIFI (2008). Al-Ma'ayir al-Shar'iyyah. Bahrain: Hay'ah Al-Muhasabah wa al-Muraja'ah li al-Muassasat al-Maliyah al-Islamiyyah, 2008. ( 4/1/1), 136.

Martin Mendelsohn. (1995). The Guide to Franchising. London: Cassell Publisher Limited.

Mustafa al-Khin et al. (1992). Al-Fiqh al-Manhaji 'Ala Mazhab al-Imam al-Syafi'i. Damsyik: Dar al-Qalam, 1992), 3:130.

Nasar, A.M. (2009). Fiqh al-Ijarah al-Mawsufah fi al-Dhimmah wa Tatbiqatuha fi al-Muntajat al-Maliyah al-Islamiyyah li Tamwil al-Khadamat. Dubai: Dairah as-Syu'un al-Islamiyyah wa al-'Amal al-Khayri. 12-13.

Noraini. (2002). Industri francais dan pembangunan: Malaysia, Singapura & Indonesia, analisis strategik. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.

Rif’at al-Sayyid al-'Awdi (1997). Al-Manzumah al-Ma'rafiyyah li Ayat al-Riba fi al-Qur'an al-Karim Namudzaj li I‘jaz al-Qur'an fi al-Majal al-Iqtisadî. Kaherah: Al-Ma'had al-'Alili al-Fikr al-Islami. 21.

Sayyid Sabiq. (1977). Fiqh al-Sunnah. Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi. (3)181.

Suwandi, Muhammad Hakimi & Wan Nasyrudin. (2016). Konsep perniagaan Islam kajian Al-Quran dan Al-Sunnah. Jurnal Sultan Alauddin Sulaiman Shah. 3(2), 72.

Usamah Zaib Said Mas'ud. Athar al-Ikrah fi Aqdin al-Nikah: Dirasah Muqoronah baina al-Mazhabain al-Fiqhiyyah al-'Arba'ah wa Qanun al-Ahwal al-Shakhsiyyah al-Urduny. Disertasi Sarjana Universiti an-Najah, Palestin. 90.

Published

2021-10-15

How to Cite

Mohd Huefiros Efizi bin Husain, Noor Naemah binti Abdul Rahman, & Nor Fahimah binti Mohd Razif. (2021). Bayaran Tambahan Dalam Kontrak Francais Dobi Layan Diri Dari Perspektif Hukum Syarak: Additional Payment In Self-Service Laundry Franchise Contracts From The Perspective Of Syariah Law . Journal of Fatwa Management and Research, 26(2), 158–171. https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol26no2.404