Kerangka Konseptual Model Gelagat Pemberian Hibah Di Malaysia

Conceptual Framework: Model Of Hibah Giving Behavior in Malaysia

Authors

  • Noor Aznaim Abd Latib Universiti Teknologi MARA (UiTM)
  • Mohd Khairul Izwan Riffin Universiti Teknologi MARA (UiTM

DOI:

https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol28no2.529

Keywords:

Kesedaran Hibah, Sikap, Pengurusan Harta, Teori Tindakan Bersebab

Abstract

Ilmu pengetahuan, kesedaran dan sikap merupakan di antara faktor yang mendorong kepada amalan perancangan harta. Namun, masih ramai masyarakat yang tidak menyedari tentang keperluan dan kepentingan pengurusan harta. Dianggarkan sebanyak 95 peratus umat Islam masih tidak sedar berkaitan kepentingan menguruskan harta semasa hidup.  Perkara sebegini merupakan sesuatu yang sangat merisaukan kerana harta pusaka yang tidak diuruskan dengan sebaiknya akan mengundang kepada implikasi negatif dari segi undang-undang, ekonomi dan sosial. Justeru, adalah sangat penting untuk memahami faktor-faktor seperti faktor tahap pengetahuan, kesedaran dan sikap yang mempengaruhi masyarakat Islam supaya mereka sedar akan kepentingan pengurusan hartanah. Oleh itu, tujuan kajian ini dilaksanakan bagi mencadangkan satu model untuk mengukur gelagat pemberi hibah berdasarkan kepada Teori Tindakan Bersebab (TBK). Selain itu, kajian ini dapat membantu institusi terlibat sama ada melibatkan pihak kerajaan mahupun swasta bagi merangka strategi dan dasar tertentu bagi menggalakkan umat Islam melaksanakan hibah. Kedua, kajian ini juga dilihat dapat membantu dalam memahami sebab masyarakat Islam masih kurang merancang harta melalui hibah. Metodologi kajian ini berbentuk kualitatif menggunakan kaedah analisa isi kandugan. Artikel ini telah membincangkan keperluan untuk meneroka dengan lebih mendalam mengenai gelagat pemberi hibah yang diwujudkan bagi menyelesaikan masalah harta pusaka yang tidak diurus dengan baik. Hasil dari analisa kandungan yang dijalankan, tiga hipotesis telah dicadangkan bagi melihat hubungan di antara tahap pengetahuan, kesedaran dan sikap dengan gelagat pemberi hibah. Kajian ini diharapkan dapat membantu institusi terlibat sama ada melibatkan pihak kerajaan mahupun swasta bagi merangka strategi dan dasar tertentu bagi menggalakkan masyarakat Islam melaksanakan hibah.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Noor Aznaim Abd Latib, Universiti Teknologi MARA (UiTM)

Ilmu pengetahuan, kesedaran dan sikap merupakan di antara faktor yang mendorong kepada amalan perancangan harta. Namun, masih ramai masyarakat yang tidak menyedari tentang keperluan dan kepentingan pengurusan harta. Dianggarkan sebanyak 95 peratus umat Islam masih tidak sedar berkaitan kepentingan menguruskan harta semasa hidup.  Perkara sebegini merupakan sesuatu yang sangat merisaukan kerana harta pusaka yang tidak diuruskan dengan sebaiknya akan mengundang kepada implikasi negatif dari segi undang-undang, ekonomi dan sosial. Justeru, adalah sangat penting untuk memahami faktor-faktor seperti faktor tahap pengetahuan, kesedaran dan sikap yang mempengaruhi masyarakat Islam supaya mereka sedar akan kepentingan pengurusan hartanah. Oleh itu, tujuan kajian ini dilaksanakan bagi mencadangkan satu model untuk mengukur gelagat pemberi hibah berdasarkan kepada Teori Tindakan Bersebab (TBK). Selain itu, kajian ini dapat membantu institusi terlibat sama ada melibatkan pihak kerajaan mahupun swasta bagi merangka strategi dan dasar tertentu bagi menggalakkan umat Islam melaksanakan hibah. Kedua, kajian ini juga dilihat dapat membantu dalam memahami sebab masyarakat Islam masih kurang merancang harta melalui hibah. Metodologi kajian ini berbentuk kualitatif menggunakan kaedah analisa isi kandugan. Artikel ini telah membincangkan keperluan untuk meneroka dengan lebih mendalam mengenai gelagat pemberi hibah yang diwujudkan bagi menyelesaikan masalah harta pusaka yang tidak diurus dengan baik. Hasil dari analisa kandungan yang dijalankan, tiga hipotesis telah dicadangkan bagi melihat hubungan di antara tahap pengetahuan, kesedaran dan sikap dengan gelagat pemberi hibah. Kajian ini diharapkan dapat membantu institusi terlibat sama ada melibatkan pihak kerajaan mahupun swasta bagi merangka strategi dan dasar tertentu bagi menggalakkan masyarakat Islam melaksanakan hibah.

References

Ahmad, Hamid dan Samsudin Wahab. (2021). Kajian Empirikal Pengaruh Teori Gelagat Terancang Terhadap Niat Untuk Membuat Hibah. Jurnal Dunia Pengurusan Vol 3(4), 20-3.

Ainan Husnaa Muhammad Saifullah. (2019). Isu-Isu Berbangkit Dalam Pengurusan Harta Pusaka Ringkas Secara Berwasiat Dan Tidak Berwasiat Di Amanah Raya Berhad (Arb). Journal of Shariah Law Research (2020) vol. 5 (2) 207-230.

Ajzen, I. (1991). The Theory of Planeed Behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50, 179-211.

Ajzen, I., & Driver, B.L. (1992). Application of the theory of planned behavior to leisure choice. Journal of Leisure Research, 24(3), 207-224. Bagozzi, R.P. & Warshaw, P.R (1990) Trying to consume. Journal of Consumer Research 17: 127-140.

Alam, S. S., & Sayuti, N. M. (2011). Applying The Theory of Planned Behavior (TPB) In Halal Food Purchasing. International Journal of Commerce and Management, 21(1), 8–20.

Alias Azhar. (2014). Pengurusan Harta Dalam Islam Perspektif Hibah di Malaysia. Journal of Human Development and Communication Vol. 3.

Amin, H., Rahman, A. R. A., Jr, S. L. S., & Hwa, A. M. C. (2011). Determinants Of Customers’ Intention to Use Islamic Personal Financing: The Case of Malaysian Islamic banks. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 2(1), 22– 42.

Berne, Eric. (1964). Games people play: The psycology of human relationships. New York: Ballantine Books.

Ibn Rush. (1989). Bidayata al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid. Beirut: Dar al-Jil.

Mohammad Ehsan Ahmad Sokri et al. (2016). Pengurusan Harta Hibah Semasa Hidup Sebagai Alternatif Pembangunan Ekonomi Umat Islam. International Seminar on Tarbiyah 2016 (ISoT2016), pada pada 26-29 Mei 2016 Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung Indonesia.

Mohd Fitri Abdul Rahman, Kamarudin Ngah, Jamaludin Mustaffa, Rozita Abdul Mutalib, Mohd Hilmi Hamzah. (2016). Kelewatan Dalam Pembahagian Harta Pusaka. Dlm. Journal Of Global Business and Social Entrepreneurship (GBSA) Vol. 2: No. 3 (2016).

Mohamad, M. S. (2007). Knowledge Awareness and Utilisation Pattern on Sosial Work Services among Patient: Case Study in UKM Hospital. Journal e Bangi, Volume 2, Number 2, 2007.

Mohamad Zaini Yahaya et al. (pnyt.). Isu Syariah dan Undang-undang Siri 12, hlm. 89 – 105. Bangi: Jabatan Syariah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Muhammad Musa Sarip et.al (2017). Tahap Pengetahuan Hibah Hartanah Dalam Perancangan Harta Orang Islam. Journal of Islamic Islamic, Social, Economic and Development Vol2.

Mujani M.K, Wan Hussain W.M.H., Yaakub N.I. & Abdul Rashid R. (2011). Construction of Failure Ad Delay Under Islamic Estate Management. International Business Management 5(6):326-330.

Nadzirah Mohd Said dan Ram Al Jaffri Saad. 2016. Sikap, Norma Subjektif Dan Kawalan Gelagat Ditanggap Terhadap Gelagat Pemberian Hibah. Journal of Global Business and Social Entrepreneurship (GBSE) Vol 1(1) :136–141

Rusnadewi Abdul Rashid. 2006. Masalah Kegagalan dan Kelewatan Pengagihan Harta Pusaka di Malaysia. Universiti Kebangsaan Malaysia.

S. Salahudin Suyorno et al. (2014). Gelagat Berwaqaf di Kalangan Pejawat Awam di UiTM Melaka in Terengganu International Business and Economic Conference 2014 – Tibec IV.

Saad, R. A. J. (2010). Gelagat kepatuhan zakat perniagaan: Apakah Penentunya? In The 4th ISDEV International Islamic Development Management Conference.

Saad, R. A. J. (2010). Gelagat Kepatuhan Zakat Perniagaan Di Negeri Kedah. Thesis Ph.D tidak diterbit, Universiti Utara Malaysia, Sintok.

Saad, R. A. J., Bidin, Z., Idris, K. M., & Hussain, M. H. M. (2010). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Gelagat Kepatuhan Zakat Perniagaan. Jurnal Pengurusan, 30(3), 49–61.

Teo, W. L., Manaf, A. A., Lai, P., & Choong, F. (2013). Information Technology Governance: Applying the Theory of Planned Behaviour. Journal of Organizational Management Studies, 2013.

Wan Baharudin Wan Mahmood Zulkifli, Mohamad Al-Bakri. (2011). Pengurusan Harta Pusaka dalam FiqhSyafi’i. Selangor: Percetakan Mesbah Sdn Bhd.

Wan Baharudin Wan Mahmood Zulkifli. (2016). Teori Tingkah Laku Berencana dan Tingkah Laku Menyokong Perubahan: Satu Sorotan. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), Vol. 1(4): 27 - 36.

Wan Noraini Mohd Salima, Muhammad Amrullah bin Drs Nasrul. (2015). Delay in Administration of Estates: Causes and Implications. Dlm e-Proceedings of the 4th International Conference on Law and Society 2015 (ICLAS IV), Universiti Sultan Zainal Abidin, 10 – 11 May 2015.

Published

2023-05-22

How to Cite

Abd Latib, N. A. ., & Riffin, M. K. I. . (2023). Kerangka Konseptual Model Gelagat Pemberian Hibah Di Malaysia: Conceptual Framework: Model Of Hibah Giving Behavior in Malaysia. Journal of Fatwa Management and Research, 28(2), 39–53. https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol28no2.529

Issue

Section

Articles