Aplikasi Kerangka Kerja Tadbir Urus Syariah Dalam Agensi Mengurus Zakat di Melaka

The Application of Shariah Governance for the Zakat Agency in Malacca

Authors

  • Abdul Halim Ismail Zakat Melaka
  • Muhammad Firdaus Tubarri Zakat Melaka
  • Noorzakry Nor Jamal Zakat Melaka
  • Azhana Othman Felo, UiTM
  • Zunaidah Ab Hasan Felo, UiTM

DOI:

https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol0no0.291

Keywords:

emas, zakat, institusi, Malaysia

Abstract

Integrity in handling zakat funds is a highly sensitive matter to the community if it is not properly managed. The issue of negative perception towards the distribution of zakat in Malaysia is due to the lack of trust from the community toward the management of the agency managing the Zakat. This will therefore affect the collection as well as the distribution of zakat funds to the eight group of Asnaf. Therefore, it is necessary for the zakat agency to build up and create a good shariah governance framework to the needs of Islamic law as a benchmark in order to make sure all activities undertaken are on track. This conceptual study aims to implement Shariah Governance Framework to overcome the distrust of the community towards the management of Zakat agency since they do not have any standard of shariah governance framework, like other Islamic Financial Institutions in Malaysia. In conclusion, the proposed Shariah Governance Framework proposed in this study, will give an implication to restore the trust and positive perceptions among the public.

Abstrak

Ketulusan dalam mengendalikan dana umat Islam terutamanya zakat adalah suatu perkara yang sangat sensitif kepada masyarakat sekiranya tidak diurus dengan baik. Isu persepsi negatif masyarakat terhadap agihan zakat di Malaysia merupakan punca masalah kepada ketidakpercayaan masyarakat dalam pengurusan Agensi Mengurus Zakat. Ketidakpercayaan ini akan memberi kesan kepada kutipan zakat dan secara tidak langsung akan mempengaruhi dana agihan zakat untuk diagihkan kepada lapan (8) golongan asnaf yang layak. Oleh yang demikian, menjadi satu keperluan kepada Agensi Mengurus Zakat untuk mewujudkan satu kerangka kerja urus tadbir yang baik dan menepati kehendak syarak sebagai kayu ukur kepada segala aktiviti yang dilaksanakan berada di landasan yang betul. Kajian konseptual ini berhasrat untuk menerapkan satu kerangka kerja Tadbir Urus Shariah dalam Agensi Mengurus Zakat untuk mengatasi masalah ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengurusan Agensi Mengurus Zakat. Tambahan pula Agensi Mengurus Zakat tidak mempunyai kerangka Tadbir Urus Shariah yang standard seperti mana Institusi Kewangan Islam yang lain di Malaysia. Oleh yang demikian, kerangka kerja tadbir urus shariah yang akan dicadangkan memberi implikasi untuk mengembalikan kepercayaan dan persepsi yang positif dikalangan masyarakat.

Downloads

Download data is not yet available.

References

“Rangka Kerja Tadbir Urus Shariah Baharu” dicapai pada 1 Julai 2019 http://www.bnm.gov.my/files/publication/fsps/bm/2009/cp03_rencana_03.pdf

Abd Halim, Arifin, Rawi, Mastura, & Siti Nor Hidayah, “Pengintegrasian Zakat & Cukai di Malaysia: Menerajui Kecemerlangan Zakat, 2009.

Al-Quran.

INCEIF, “IB1004 Islamic Financial Institutions and Markets”, Topic 3: The History and Develo¬¬¬¬pments of Islamic Financial Institution, Edition 2014.

INCEIF, “SH1002 Shariah Aspects of Business and Finance”, Unit 5 Maqasid Al-Shariah, 2006.

M. Sibromulisi, 2018 “Dasar Kewajiban Zakat dalam Islam”, 2018. Dicapai 30 Julai 2019 http://www.nu.or.id/post/read/84887/dasar-kewajiban-zakat-dalam-islam.

Md Hairi Md Hussain, Kamil Md. Idris & Ram Al Jaffri Saad, “Ketelusan Di Dalam Tadbir Urus Institusi Zakat”, Prosiding Seminar Isi-isu Kontemporari Zakat di Malaysia, 25 -27 November 2012.

Mustofa Al-Khin, Mustofa Al-Bugho & Ali Asy-Syarbaji, “Kitab Fikah Mazhab Syafie: Jilid 2”, 2011.

Neeta Shah & Christopher J. Napier “The Cadbury Report 1992: Shared Vision and Beyond”, 2016.

Portal Rasmi Majlis Agama Islam Melaka (MAIM), 2019. Dicapai pada 27 Julai 2019, www.maim.gov.my.

Rangka Kerja Pengawalan Kehematan dan Penyeliaan, Laporan Kestabilan Kewangan dan Sistem Pembayaran 2009. BNM. Dicapai pada 28 Julai 2019, www.bnm.gov.my.

Sahih Bukhari

Sahih Muslim

Shariah Governance Framework for the Islamic Financial Instituion Bank Negara Malaysia, 2010

Sistem Tadbir Urus Shariah dalam Institusi Kewangan Islam. www.maybank2u.com.my/iwov -resources/islamic-my/document/my/en/islamic/scoe/knowledge- centre / articles / Urus_Tadbir_Urus_Shariah_IF.pdf

Suhaimie Sahabuddin, “Tadbir Urus Terbaik”. Buletin SPPS, 1 (Jan -). p. 20, 2009.

Wan Mohd Nasir Wan Abdul Wahab, “Maqasid Syariah Cabaran dan Penyelesaian dalam Merealisasikannya”, 2011.

Published

2019-10-21

How to Cite

Ismail, A. H., Tubarri, M. F., Nor Jamal, N., Othman, A., & Ab Hasan, Z. (2019). Aplikasi Kerangka Kerja Tadbir Urus Syariah Dalam Agensi Mengurus Zakat di Melaka: The Application of Shariah Governance for the Zakat Agency in Malacca. Journal of Fatwa Management and Research, 17(2), 396–412. https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol0no0.291

Similar Articles

You may also start an advanced similarity search for this article.