Perakaunan Zakat Pelaburan: Kes Amanah Saham Bumiputera (ASB)

Zakat Accounting for Investments: Case of Amanah Saham Bumiputra (ASB)

Authors

  • Mohd ‘Adli Zahri Fakulti Ekonomi dan Pengurusan, University College Bestari
  • Nurul Ilyana Muhd Adnan Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
  • Zahri Hamat Fakulti Ekonomi dan Pengurusan, University College Bestari
  • Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

DOI:

https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol28no1.499

Keywords:

perakaunan, zakat, pelaburan, zakat pelaburan, ASB

Abstract

Aset pelaburan adalah antara aset baharu yang diwajibkan zakat. Aset pelaburan terdiri sama ada dalam bentuk aset fizikal seperti tanah dan bangunan ataupun dalam bentuk aset kewangan seperti saham dan dana amanah. Kedua-kedua aset ini diwajibkan zakat. Persoalannya ialah, zakat terhadap pelaburan dalam bentuk aset fizikal dikenakan ke atas pendapatan daripada aset tersebut, sedangkan zakat terhadap pelaburan dalam bentuk aset kewangan dikenakan ke atas aset dan pendapatan daripada aset tersebut. Apakah tepat kaedah perakaunan zakat terhadap kedua-dua aset pelaburan itu? Kertas ini akan cuba menjawab persoalan tersebut. Berdasarkan data sekunder dengan menggunakan analisis kandungan, akan dihujahkan bahawa dengan mengambil kira maksud pegangan terhadap Amanah Saham Bumiputera (ASB), maka zakat sepatutnya dikenakan ke atas pendapatan dividen sahaja. 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdul Wahid, M. T. (2002). Matlamat Seminar Fiqh Zakat Kontemporari, kertas dasar dibentangkan di Seminar Fiqh Zakat pada 31 Oktober 2002.

‘Atiyah, M. K. (1995). Perakaunan Zakat Teori Dan Praktis (Mohd Nor Ngah, Terj.). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Hamat, Z. (2002). Perakaunan Zakat Pendapatan: Satu Kajian Semula. Kertas yang dibentangkan di Muzakarah Pakar Zakat anjuran Kumpulan Kajian Zakat, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor pada 21 - 22 Disember 2002.

Hamat, Z. (2011). Perubahan Dalam Perakaunan Zakat di Malaysia. Jurnal Pengurusan JAWHAR. Vol. 5, No. 11, hal. 19 - 34.

Hamat, Z. (2014). Sustainable Zakat Accounting in Malaysia: An Analysis. Mediterranean Journal of Social Sciences, 5(19), 139-146.

Hamat, Z. (2015). Perakaunan Zakat Pelaburan dalam Aset Kewangan di Malaysia: Kes Saham Patuh Syariah. Dlm. Nor Aini Ali, Azizi Che Seman dan Mohammad Taqiuddin Mohamad (eds.). Isu Kontemporari Pengurusan dan Pembayaran Zakat di Malaysia, Kuala Lumpur: Department of Shariah and Economy.

Hamat, Z., Endut, W. A., & Hanapi, M. S. (2017). Shares Zakah Accounting in Malaysia: Fatawa, Manual and Practices. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 7(2), 2222-6990.

Ibrahim, A. B., & Zainudin, M. H, (2017). Pengiraan Zakat ke Atas Unit Amanah: Satu Penilaian Semula. Dlm. Zahari Mahad Musa, Azman Ab. Rahman dan Adibah Abdul Wahab (eds), Memperkasa Kutipan dan Agihan Zakat di Malaysia, Bandar Baru Nilai: Penerbit Universiti Sains Islam Malaysia.

Islahi, A. A., & Obaidullah, M. (2004). Zakah on stocks: some unsettled issues. Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics, 17(2), 3-17.

Khan, M. A. (2005). Comments on Abdul Azim Islahi & M. Obaidullah: Zakah on Stocks: Some Unsettled Issues, Comment by Muhammad Akram Khan. Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics, 18(1), 41-42.

Mohammed, A. M. N. (2011). Fiqh of Estimation in Calculating Zakâh: An Applied Fundamental Study of the Methodology of Investigation and Approximation in Zakâh for Joint-Stock. Riyadh: Dar Sulaiman AlMaiman.

Qudratullah, M. F. (2020). Zakah Rate in Islamic Stock Performance Models: Evidence from Indonesia. IQTISHADIA, 13(1), 107-125.

Sabitha Marican. (2005). Kaedah penyelidikan sains social. Malaysia: Prentice Hall/Pearson.

Siddiqui, M. A. S. (1981). A study of the evolution of ijtihād (legal reasoning) in the development of the zakāt law during the 1st century AH (Doctoral thesis, University of Edinburgh).

Syahatah, H., & Fayyadh, A. (2004). Bursa Efek: Tuntutan Islam dalam transaksi di pasar modal. (AdhDhawabit Al-Syar’iyah li At-Ta’amul fii Suuq AlAwraq Al-Maliyah) (Terj. A. Syakur). Surabaya: Pustaka Progressif.

Woodside, A. G. (2010). Case study research: Theory, methods, practice. Bradford, UK: Emerald Group Publishing.

Published

2023-01-15

How to Cite

Zahri, M. ‘Adli ., Muhd Adnan, N. I., Hamat, Z. ., & Mohd Kashim, M. I. A. . (2023). Perakaunan Zakat Pelaburan: Kes Amanah Saham Bumiputera (ASB): Zakat Accounting for Investments: Case of Amanah Saham Bumiputra (ASB). Journal of Fatwa Management and Research, 28(1), 85–95. https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol28no1.499

Most read articles by the same author(s)