Status Mata Ganjaran Dalam Transaksi Elektronik Dan Hukumnya: Analisis Berdasarkan Takyif Fiqhi

Status Of Reward Points In Electronic Transactions And Its Legal Ruling: An Analysis Based On Juristic Adaptation (Takyīf Fiqhī)

Authors

  • Mustafa bin Mat Jubri @ Shamsuddini Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)

DOI:

https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol26no2.423

Keywords:

analisis fiqh, mata ganjaran, muamalat, Takyīf Fiqhī, transaksi elektronik

Abstract

Menjanjikan mata ganjaran dan memberikannya kepada pengguna dalam transaksi elektronik menjadi daya penarik kepada penyertaan dan pelangganan produk dan perkhidmatan tertentu pada masa kini. Mata ganjaran ini menjadi imbuhan kepada pengguna di atas perlakuan tertentu dan boleh ditukarkan kepada anugerah dan hadiah tertentu jika mencukupi jumlah tertentu. Kajian ini menyingkap permasalahan ini untuk dilihat dengan penilaian fiqh dari sudut status mata ganjaran melalui takyīf fiqhī dan hukum-hukum yang terkait dengannya. Walaupun asal hukum bagi permasalahan yang melibatkan muamalat ini adalah harus, namun harus diteliti aspek-aspek niat (qad), cara (adāʾ) dan kesan (maʾāl) yang memungkinkan berlakunya sebab-sebab pengharaman seperti ribā, maysīr, gharar dan jahālah. Kajian ini bersandar kepada metod kualitatif melalui pengumpulan data dari sumber bertulis primer dan sekunder, dan dengan menjadikan kaedah-kaedah ijtihad dan pendapat-pendapat ulamak dalam menilai status mata ganjaran ini dan hukum-hukum yang sesuai dengannya. Antara dapatan kajian ini ialah, mata ganjaran yang diberikan oleh pemilik produk dan perkhidmatan boleh dikira sebagai hadiah kepada pelanggan dan penggunanya, dan ia dihukumkan harus, dengan ia tertakluk kepada syarat-syarat akad al-hibah. Takyīf fiqhī yang lebih tepat dan selamat menurut kajian ini ialah mata ganjaran itu dianggap sebagai syarat kepada hadiah.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Buku

Al-Baqqūrī, Muḥammad bin ʾIbrāhīm. (1994). Tartīb al-Furūq wa Ikhtiṣāruhā. Taḥqīq: ʿUmar bin ʿUbād. Morocco, Wizārah al-ʾAwqāf wa al-Shuʾūn al-ʾIslāmiyyah.

Al-Qarrāfī, Shihāb al-Dīn ʾAḥmad bin ʾIdrīs. (1994). Al-Dhakhīrah. Taḥqīq: Muḥammad Bū Khabzah. Beirut, Dār al-Gharb al-ʾIslāmī.

Al-Ramlī, Shams al-Dīn Muḥammad bin ʾAbī al-ʿAbbās ʾAḥmad. (1984). Nihāyah al-Muḥtāj ʾIlā Sharḥ al-Minhāj. Beirut, Dār al-Fikr.

Al-Sarakahsī, Shams al-ʾAʾimmah Muḥammad bin ʾAḥmad bin ʾAbī Sahl. (1993). Al-Mabsūṭ. Beirut, Dār al-Maʿrifah.

Al-Sharbīnī, Shams al-Dīn Muḥammad bin ʾAḥmad al-Khaṭīb. (1994). Mughnī al-Muḥtāj ʾIlā Maʿrifah Maʿānī ʾAlfāẓ al-Minhāj. Beirut, Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah.

Al-Subkī, Tāj al-Dīn ʿAbd al-Wahhāb bin Taqiy al-Dīn. (1991). Al-ʾAshāh wa al-Naẓāʾir. Beirut, Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah.

Al-Zarkashī, Shams al-Dīn Muḥammad bin ʿAbdillāh. (1993). Sharḥ al-Zarkashī ʿAlā Mukhtaṣar al-Khiraqī. Riyad, Dār al-ʿAbīkān.

Al-Zaylaʿī, Fakhr al-Dīn ʿUthmān bin ʿAlī. (1896). Tabyīn al-Ḥaqāʾiq Sharḥ Kanz al-Daqāʾiq. Cairo, al-Maṭbaʿah al-Kubrā al-ʾAmīriyyah Būlāq.

ʾIbn ʿĀbidīn, Muḥammad ʾAmīn bin ʿUmar bin ʿAbd al-ʿAzīz. (1992). Radd al-Muḥtār ʿAlā al-Durr al-Muhktār. Beirut, Dār al-Fikr.

ʾIbn al-Mulaqqin, Sirāj al-Dīn ʿUmar bin ʿAlī al-ʾAnṣārī. (2010). Al-ʾAshāh wa al-Naẓāʾir Fī Qawāʿid al-Fiqh. Taḥqīq: Muṣṭafā Maḥmūd al-ʾAzhārī. Riyad, Dār ʾIbn al-Qayyim.

ʾIbn al-Qayyim, Muḥammad bin ʾAbī Bakr bin ʾAyyūb. (1991). ʾIʿlām al-Muwaqqiʿīn ʿAn Rabb al-ʿĀlamīn. Taḥqīq: Muḥammad ʿAbd al-Salām Hārūn. Beirut, Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah.

ʾIbn ʾAmīr al-Ḥāj, Shams al-Dīn Muḥammad bin Muḥammad. (1983). Al-Taqrīr wa al-Taḥbīr ʿAlā al-Taḥrīr. Beirut, Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah.

ʾIbn Qudāmah, Muwaffaq al-Dīn ʿAbdullāh bin ʾAḥmad bin Muḥammad. (1968). Al-Mughnī. Mesir, Maktabah al-Qāhirah.

ʾIbn Taymiyah, Taqiy al-Dīn ʾAḥmad bin ʿAbd al-Ḥalīm. (1995). Majmūʿ al-Fatāwā. Taḥqīq: ʿAbd al-Raḥmān bin Muḥammad bin Qāsim. Madinah, Majmaʿ al-Malik Fahd Li Ṭibāʿah al-Muṣḥaf al-Sharīf.

Shibīr, Muḥammad ʿUthmān. (2014). Al-Takyīf al-Fiqhī Li al-Waqāʾiʿ al-Mustajiddah Wa Taṭbiqātuhu al-Fiqhiyyah. Damsyik, Dār al-Qalam.

Wizārah al-ʾAwqāf wa al-Shuʾūn al-ʾIslāmiyyah. (2004). Al-Mawsūʿah al-Fiqhiyyah. Kuwait, Wizārah al-ʾAwqāf wa al-Shuʾūn al-ʾIslāmiyyah.

Jurnal

Al-Dāwūd, Fahd bin ʿAbd al-ʿAzīz. (2017). ʾAḥkām Barāmij al-Walāʾ Dirāsah Fiqhiyyah Taṭbīqiyyah ʿAlā Barnāmij Nādī al-Mukāfaʾāt IHG® Rewards Club. Majallah al-Jamʿiyyah al-Fiqhiyyah al-Saʿūdiyyah. No. 39, 347-415.

Aryani, Annisa Rifka. (2019). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Diskon Dan Reward Point Ovo Studi Pada Aplikasi Grab di Surakarta. Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum dan Filantropi. Vol. 1, No. 2, 209-222.

Zeferi, Sheikh Ameer Shaik Mohd & Ghani, Nik Abdul Rahim bin Nik Abdul. (2019). Analisis Konsep Ganjaran Di Dalam Sistem Transaksi Matawang Digital Menurut Perspektif Islam. Journal of Contemporary Islamic Law. Vol. 4, No. 2, 11-21.

Published

2021-10-15

How to Cite

Mustafa bin Mat Jubri @ Shamsuddini. (2021). Status Mata Ganjaran Dalam Transaksi Elektronik Dan Hukumnya: Analisis Berdasarkan Takyif Fiqhi: Status Of Reward Points In Electronic Transactions And Its Legal Ruling: An Analysis Based On Juristic Adaptation (Takyīf Fiqhī). Journal of Fatwa Management and Research, 26(2), 381–393. https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol26no2.423