Analisis Gambaran Perumpamaan Tentang Hari Kiamat dalam Juzuk Amma

Analysis of The Simile About The Day of Resurrection in Part of (Juzuk) Amma

Authors

  • Wan Azura Wan Ahmad Pensyarah Kanan
  • Ahmad Fazullah Mohd Zainal Abidin Pensyarah
  • Yuslina Mohamed Pensyarah Kanan

DOI:

https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol13no1.220

Keywords:

Hari Kiamat, huru-hara, retorik perumpamaan, gaya bahasa Quran

Abstract

The Day of  Resurrection is the day of fear for every man who believes in the fifth pillar of faith. The Day of  Resurrection is one of the main issues discussed in the Qur'an. The article aims to give a clear picture to humans about the day of Resurrection by manifest imagery in the visible world. To achive this goal, this study analyzes some of the beauty of the Quranic style of language in discussing the issue of the Day of Resurrection, and the description of its dread and the chaos through  the simile. This article uses qualitative methods through the analysis of the selected verses  from parts in Juzuk Amma  as an example as well as the opinion of the shcolars through selected exegexis books. The study found that various types of linguistic style and simile have been used by the Qur'an to illustrate the style  of the Day of Resurrection such as the complete destruction of the universe with the use of tashbih mujmal, tashbih baligh and so on.

ABSTRAK

Hari Kiamat merupakan hari yang digeruni oleh setiap manusia yang mengimani rukun iman yang kelima. Isu hari Kiamat adalah antara isu utama yang dibincangkan dalam al-Quran. Artikel ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas kepada manusia tentang hari kiamat yang ghaib melalui perumpamaan yang nyata di alam dunia. Bagi mencapai tujuan tersebut, kajian ini menganalisa beberapa keindahan gaya bahasa al-Quran dalam membicarakan persoalan hari Kiamat, gambaran tentang kedahsyatannya serta huru- hara suasana hari tersebut melalui retorik perumpamaan. Artikel ini menggunakan kaedah kualitatif dengan analisis hanya beberapa ayat dari surah-surah terpilih dalam Juzuk Amma sebagai contoh serta pendapat ulamak tafsir melalui kitab-kitab tafsir terpilih. Hasil kajian mendapati bahawa pelbagai jenis gaya bahasa dan perumpamaan telah digunakan oleh al-Quran bagi menggambarkan kegerunan hari Kiamat seperti kehancuran menyeluruh alam semesta dengan penggunaan tashbih mursal mujmal, tashbih baligh dan sebagainya.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Wan Azura Wan Ahmad, Pensyarah Kanan

Pensyarah Kanan, Fakulti Pengajian Bahasa Utama, Universiti Sains Islam Malaysia, Bandar Baru Nilai, 71800, Nilai, Negeri Sembilan. wanazura@usim.edu.my

Ahmad Fazullah Mohd Zainal Abidin, Pensyarah

Pusat Bahasa Moden & Sains Kemanusiaan, Universiti Malaysia Pahang, 26600, Pekan, Pahang. fazullah@ump.edu.my

Yuslina Mohamed, Pensyarah Kanan

Fakulti Pengajian Bahasa Utama, Universiti Sains Islam Malaysia, Bandar Baru Nilai, 71800, Nilai, Negeri Sembilan. yuslina@usim.edu.my

References

al-Quran al-karim

Abd Aziz Atiq. (1985). Ilm al-Badi’. Beirut: Dar al-Nahdah.

Ahmad Matlub. (1970). Funun Balaghiyyah al-Bayan wa al-Badi’. Kuwait: Dar al-Buhuth al-Ilmiyyah.

Ahmad Pangedoan al-Mandili. 2014. al-Balaghah al-Arabiyyah. Nilai: Penerbit Universiti Sains Islam Malaysia.

al-Fairuzabadi, Majd al-Din Muhammad bin Yaakub. (t.th). Tanwir al-Miqyas min Tafsir Ibn Abbas. Beirut: Dar al-Fikr.

al-Jurjani, Abd Qahir bin Abd Rahman. (2001). Asrar al-Balaghah fi Ilm al-Bayan. Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyyah. Ed 1.

al-Mubarrad, Abu al-Abbas Muhamamd bin Yazid. 2002. al-Kamil fi al-Lughah wa al-Adab. T.t. Maktabah al-Thaqafah al-Diniyyah.

al-Nabiy Mansur Muhamam Hasab. (1981). Al-Ahdas al-Kauniyyah fi Dau’I al-Ikjaz al-Ilmiy lil Quran, Majalh al-Azhar. Vol 5. (53). Page 851

al-Qazwiniy, Jalaluddin Muhammad bin Abdul Rahman (1997). Al-Talkhis Fi Ulum al-Balaghah. Abdul Hamid al-Handawi. (pyntg) Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

al-Qurtubiy, Shamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Abu Bakar bin Farah, (1372 H). al-Jami’ li Ahkam al-Quran. Ahmad Abdul Alim al-Barduni (pnyg). Kaherah: Dar al-Sha’ab. Ed 2

al-Qurtubiy, Shamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Abu Bakar bin Farah. (t.tp). Yaum al-Faza’ al-Akbar, mashahid Yaum al-Qiyamah wa Ahwaluha. Muhammad Ibrahim Salim (pyntg). Kaherah: Maktabah al-Quran.

al-Tabariy, Abu Ja’far Muhammad bin Jarir al-Tabariy. (1984). Jami’ al-Bayan An Ta’wil Ay al-Quran. Beirut: Dar al-Fikr.

al-Zamakhshari. Abu al-Qasim Mahmud bin Umar. 1996. Tafsir al-Kasshaf An Haqaiq al-Tanzil wa Uyun al-Aqawil fi Wujuh al-Ta’wil. Beirut: Dar al-Makrifah.

al-Zarkashi, Badruddin Muhammad bin Abdullah. Al-Burhan fi Ulum al-Quran. Muhammad Abu al-Fadl Ibrahim. (pnyg). Beirut: Maktabah al-Asriyyah.

Hanik Mahliatussikah. Penggunaan Gaya Bahasa Perbandingan dalam ayat0ayat al-Quran tentang hari Kiamat. Jurnal Bahasa dan seni. Vol 32 (2). Ogos 2004. Pg 175-189.

Hussein Abdul Raof. 2006. Arabic Rhetoric, A Pragmatic Analysis. Oxon, New York, USA and Canada: Routledge the Taylor and Francis Group.

Ibn Abi lsba’ al-Misriy, Abd al-Azim bin Abdul Wahidbin Zafir bin Abdullah. (1963). Tahri al-Tahbir Fi Sina’ati al-Shi’ir wa al-Nasr wa Bayan ikjaz al-Quran. Hafni Muhammad Sharf (pyntg). Kaherah: Lujnah Ihya al-Turath al-Arabiy.

Ibn Kathir Imaduddin Abu al-Fida’ Ismail bin Kathir al-Qurshi. 1994. Tafsir al-Quran al-Azim. Ed Abdul Qadir al-Arna;ut. Damsyik: Dar al-Fayha;. Ed 1.

Ibn Manzur, Muhammad bin Mukaram. (1990). Lisan al-Arab. Beirut: Dar al-Sadir. Ed.1. Vol 2.

Ibrahim Mahmud Allan. (2002). Al-Badi’ fi al-Quran al-karim, Anwa’uhu wa wazho’ifuhu. Imarat Arabiyyah Muttahidah. Dairah al-Thaqafah wa al-Iklam. Ed 1.

Kamus dewan. Edisi keempat. http://www. Prpm.dbp.gov.my > (diakses pada 20 Mac 2019).

Mukhaimar Soleh. 20015. Mu’jam al-Asalib al-Balaghiyyah fi al-Quran al-Karim. Irbid, Jordan: Dar al-Kitab al-Thaqafiy.

Nuramalina Muhammad Zamri. 2018. Qadiyyah Yaum al-Kiamat fi al-Quran al-Karim (projek ilmiah yang tidak diterbitkan). Nilai: Universiti Sains Islama Malaysia.

Rabiatul Adawiyah Mohamad. (2005). Manhaj al-Quran fi Ard Ahwal Yaum al-Qiyamah, Juzuk Amma Namuzajan. Tesis sarjana. Kuala Lumpur. Universiti Islam Antarabangsa.

Sayyid Qutb.(t.th). Masyahid Yaum al-Qiyamah. Mesir: Dar al-Ma’arif.

Syaikh Mahir Ahmad Ash- Shufi. 2012. Tanda-tanda Kiamat Kecil dan Besar. Jakarta:

Ummul Qura.

Wahbah al-Zuhaili. (2001). Tafsir al-Munir, Juzuk Amma. Persatuan Ulamak Malaysia. Selangor: Intel Multimedia and Publication.

Wan Azura Wan Ahmad. (2014). Qadiyyat Zilzilat al-Ard Yaum al-Qiyamah Bayna al-Ikjaz al-Ilmi wa Sir al-Ikjaz al-Balaghiy: Dirasah Tahliliyah Balaghiyyah Fi Surah al-Zalzalah. Jurnal Ulum Islamiyyah. Vol 13. (Special Edition). Nilai: Penerbit Universiti Sains Islam Malaysia. pg 210-232.

Wan Azura Wan Ahmad. (2016). Fan al-Badi’ fi Juz’ai Tabarak wa Amma; Dirasah Tahliliyyah Balaghiyyah. Tesis Ph.D (tidak diterbitkan). Kuala Lumpur: Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.

Published

2018-08-31

How to Cite

Wan Ahmad, W. A., Mohd Zainal Abidin, A. F., & Mohamed, Y. (2018). Analisis Gambaran Perumpamaan Tentang Hari Kiamat dalam Juzuk Amma: Analysis of The Simile About The Day of Resurrection in Part of (Juzuk) Amma. Journal of Fatwa Management and Research, 13(1), 676-686. https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol13no1.220

Issue

Section

Seminar Papers