Pengajian Tafsir Al-Quran Di Masjid Negeri Johor Dalam Membentuk Peribadi Umat Islam

Studies Of The Qur’anic Interpretation At Mosques In Johor Which Individualized Muslims

Authors

  • Mohammad Haziq Mohd Isnin Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
  • Abdul Hafiz Abdullah Universiti Teknologi Malaysia (UTM)

DOI:

https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol26no2.425

Keywords:

Pengajian Tafsir al-Quran, Masjid Negeri Johor, Peribadi Umat Islam

Abstract

Institusi masjid merupakan tempat ibadah khusus bagi umat Islam, selain dapat menjalinkan hubungan silaturahim secara akrab sesama jemaah, masjid juga merupakan institusi yang menganjurkan pengajian tafsir al-Quran secara komprehensif. Kajian ini dijalankan di dua buah masjid negeri Johor, iaitu Masjid Sultan Abu Bakar dan Masjid Jamek Bandar Baru Uda Johor Bahru. Pengajian tafsir al-Quran di masjid dapat membentuk akhlak yang terpuji di samping dapat mendekatkan diri kepada Allah. Kertas kerja ini akan menghuraikan mengenai pengajian tafsir al-Quran di masjid dan impaknya dalam membentuk keperibadian dan budaya muslim yang unggul berteraskan al-Quran, ini termasuk sumbangan institusi masjid dalam mendepani cabaran semasa. Kajian ini adalah berbentuk kualitatif yang berteraskan kepada kajian kepustakaan. Kaedah utama yang digunakan ialah temu bual dan permerhatian turut serta. Hasil kajian menunjukkan bahawa pengajian tafsir al-Quran yang  dianjurkan di masjid berjaya membentuk dan mendidik keperibadian muslim ke arah mencapai kecemerlangan hidup di dunia dan akhirat. Seharusnya pengajian tafsir di masjid menyelitkan isu-isu terkini yang berlaku dalam kalangan masyarakat hari ini, agar al-Quran lebih dekat di hati umat Islam.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abd Latif Juffri @ Al-Jufri, & Masnorindah Mohd Masry. (2010). 40 Tokoh Ulama Johor. Skudai: Kesatuan Kebangsaan Guru-Guru Ugama Malaysia Barat.

Abdul Hafiz Abdullah, & Mohammad Haziq Mohd Isnin. (2020). Pendidikan Pondok Sebagai Institusi Pengajian Tafsir Al-Quran Di Negeri Johor. In Baharom Kassim, Mustaffa Abdullah, Abd. Karim Ali & Nor 'Azzah Kamri (Penyunting.), Pembedayaan Jaringan Strategik Ummah Melakar Kecemerlangan Masa Hadapan. Selangor: Persatuan Ulama Malaysia.

Abdul Hafiz Abdullah, & Mohammad Haziq Mohd Isnin. (2021). Metodologi Pengajian Tafsir Al-Quran Di Pondok Kiyai Haji Sohali Solihin (KHSS), Merlong, Rengit, Batu Pahat Johor. In Abdul Mukti Baharudin, Mohd Hasbie Al Shiddieque Ahmad, Zaidul Amin Suffian Ahmad & Wan Fakhrul Razi Wan Mohamad (Penyunting.), Isu-Isu Kontemporari Dalam Pengajian Al-Quran & Al-Sunnah. Kajang: Penerbit Fakulti Pengajian Peradaban Islam (FPPI), Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS).

Ahmad Kilan @ Ahmad Kilani Mohamed, & Yahaya Jusuh. (2013). Pembangunan Modal Insan Menurut Perspektif al-Quran. Skudai: UTM Press.

Ali Bin Abu Talhah. (2015). Tafsir Ibnu Abbas (Rasyid Abdul Mun'im Ar Rajal, Terjemahan.). Jakarta: Pustaka Azzam.

Engku Ahmad Zaki Engku Alwi. (2006 ). Membina Peribadi Muslim. Shah Alam: Karya Bestari Sdn. Bhd.

Imaduddin Abu Al-Fida' Isma'il Bin Umar Bin Kathir. (2015). Tafsir Ibnu Katsir (M.Abdul Ghoffar E.M & Abu Ihsan al-Atsari, Terjemahan.). Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi.

Jalaluddin Al-Suyuti. (2003). Tafsir Jalalain versi Terjemahan Melayu (Bahrun Abu Bakar, Terjemahan.). Bandung, Indonesia: Sinar Baru Algensindo.

Mohd Rifqi Myiddin. (2021) Metodologi Pengajian Tasfir Al-Quran /Interviewer: Mohammad Haziq Mohd Isnin. Temu bual.

Mohd Taufik Dato' Haji Shamsudin. (2021) Institusi Masjid Negeri Johor/Interviewer: Mohammad Haziq Mohd Isnin. Penolong Pengarah, Bahagian Pengurusan Masjid Negeri Johor, Temu bual.

Muhammad Abdullah. (2017). Tafsir Ibnu Katsir (M. Abdul Ghaffar E.M & Abu Ihsan Al-Atsari, Terjemahan. 100 - 101 Ed. 7 ed.). Jakarta, Indonesia: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.

Shaikh Ali Mohammad Mokhtar. (1997). Peranan Masjid dalam Islam Kuala Lumpur: Yayasan Dakwah Malaysia.

Zulkifli Mohamad Al-Bakri. (2015). Memperkasakan Pengurusan Masjid. Bandar Baru Nilai: Pustaka Cahaya Kasturi.

Published

2021-10-15

How to Cite

Mohammad Haziq Mohd Isnin, & Abdul Hafiz Abdullah. (2021). Pengajian Tafsir Al-Quran Di Masjid Negeri Johor Dalam Membentuk Peribadi Umat Islam: Studies Of The Qur’anic Interpretation At Mosques In Johor Which Individualized Muslims. Journal of Fatwa Management and Research, 26(2), 394–407. https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol26no2.425

Similar Articles

You may also start an advanced similarity search for this article.