Analisa Kepatuhan Syariah Dalam Aspek Akidah: Kajian Khusus Filem Munafik 1

Authors

  • Hajar Opir Universiti Teknologi MARA (UiTM)
  • Mohammed Yusof Universiti Malaya (UM)
  • Mardhiyyah Sahri Universiti Teknologi MARA (UiTM)
  • Wan Yusnee Abdullah Universiti Selangor (UNISEL)

DOI:

https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol26no2.392

Keywords:

kepatuhan syariah, akidah, filem

Abstract

Trend kecenderungan pengarah filem di Malaysia terhadap genre religi dan dakwah menunjukkan peningkatan yang ketara mutakhir ini. Perkembangan ini menampakkan respon positif daripada pengarah dan penerbit filem ke arah memartabatkan industri filem yang lebih berkualiti. Namun, dalam keghairahan penerbitan genre ini terdapat babak-babak akidah yang tidak mengikut piawaian syarak. Justeru, kajian ini bertujuan untuk menganalisa sejauhmana elemen akidah yang digarap oleh pengarah filem menepati kepatuhan syarak berdasarkan nas al-Quran dan Hadis. Kajian ini menggunakan reka bentuk kajian kualitatif melalui analisa isi kandungan filem. Dapatan kajian dianalisa menggunakan mix kaedah CAVDI-xpro dan ATLAS.ti 11.0. Hasil kajian mendapati bahawa terdapat 5 kod akidah yang tidak signifikan kepada kepatuhan syariah.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Buku

Ab. Halim Tamuri dan Zarin Ismail. (2004). "Pengaruh Media Massa Terhadap Pegangan Nilai Akhlak Remaja: Kajian Ke Atas Fakir Miskin di Kawasan Luar Bandar'. Seminar Antarabangsa Nilai dalam Komuniti Pasca Modenisme (SIVIC 2004). Hotel City Bayview Langkawi, 4-6 September 2004.

Abdullah Sulung dan Mawaddah Abdullah. (2010). Pengaruh Media Elektronik Terhadap Keruntuhan Akhlak Pelajar.

Ahmad Ibn ‘Ali Ibn Muhammad Ibn Hajar al-Asqalani. (2011). Fath al-Bari. Sahih Bukhari. Riyad: Dar al-Tibah.

Anselm Strauss and Juliet M. Corbin (1998). Basic Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Graounded Theory. 2nd edition. Thaosand Oaks: SAGE Publication.

Azizi Yahaya, et al. (2014). "Pengaruh Media Berunsur Agresif dan Kesannya Terhadap Tingkahlaku Pelajar Sekolah Menengah", Proceeding of National Action Research Conference.

Faridah Mat. (2006). "Unsur-unsur yang Bertentangan dengan Akidah Islam dalam Filem Bollywood". Tesis sarjana, Universiti Malaya, Kuala Lumpur.

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. (2015). “Garis Panduan Bahan Penerbitan Bercetak dan Audio Visual Berhubung dengan Unsur-unsur yang Bercanggah dengan Akidah Ahli Sunnah wal-Jamaah”. Edisi 2. Putrajaya: JAKIM.

Mohd Sulaiman Hj. Yasin. (1987). Pengantar Akidah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1987.

Monika Munirah Abd Razzak et al (2016).”Pengaruh Filem Terhadap Akidah Muslim: Analisis Unsur-unsur Syirik dalam Tiga Filem Seram”. International Conference on Islamic Jurisprudence (ICIJ) 2016. Krabi Front Bay Resort, Krabi. Thailand. 29 oktober 2016.

Muhammad Hamidullah. (1983). Introduction to Islam. Vol. 2. International Islamic Federation of Student Organization.

Muhammad Ibn Yazid Ibn Majah. (1984). Sunan Ibn Majah, (Riyad: Syarikah al-Tibaʿah al-Saʿudiyah.

Mustafa Al-Khinn & Mustafa Saìd. (2008). Al-Fiqh Al-Manhāji àlā Madhhab Al-Imām Al-Shāfiē. Cet. 9. Dimashq: Dal al-Qalam.

Mustafa Saʿid al-Khan. (1996). Al-ʿAqidah al-Islamiyah: Arkanuha Haqaʾiquhā Mufsidatuha. Cet. 1. Damsyik: Dar Ibn Kathir.

Naim Hj Ahmad. (2011). Filem Islam Satu Perbicaraan. Shah Alam, Selangor: Uni-N Production Sdn. Bhd., 2011

Noresah Baharom. 2007. Kamus Dewan. Cet. 4. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Rahid Redza Bin Haji Md. Saleh. (tt). Garis Panduan Hukum Mengenai Khurafat dan Azimat. Melaka: Jabatan Mufti Negeri Melaka.

Salih ‘Abdul ‘Aziz Bin Muhammad. (2002). Tamhid li Sharh Kitāb al-Tauhid, cet. 1. Riyad: Dar Tauhid.

Zoheir Sabaghpour Azarian, "Influence of Media Viewing Habits on Attitude towards Aggression among Scholboys at International School in Kuala Lumpur", (tesis master, Institut Pengajian Sains Sosial: Universiti Putra Malaysia, 2009).

Jurnal

Azlina Asaari dan Jamaluddin Aziz. (2013). "Mencabar Ideologi Maskulin: Wanita dan Saka dalam Filem Seram di Malaysia". Jurnal Komunikasi, Universiti Kebangsaan Malaysia. Jil. 19.

Juliana Abdul Wahab dan Mahyuddin Ahmad, "Filem Box Office dan Ideologi: Satu kajian Terhadap Filem-filem Terpilih di Malaysia". Journal of Arts Discourse, vol 8.

Siti Aisyah Hadi Munir dan Muhammad Faisal Asha’ari. (2017). “Kesan Filem Seram terhadap Pegangan Agama: Suatu Tinjauan Literatur”. Jurnal Al-Hikmah. Jilid. Ke-9.

Wan Norina Wan Hamat, et al. (2013). "Pengaruh Media Massa Terhadap Penampilan Akhlak Pelajar Islam Politeknik Malaysia". The Online Journal of Islamic Education, vol 1.

Published

2021-10-15

How to Cite

Hajar Opir, Mohammed Yusof, Mardhiyyah Sahri, & Wan Yusnee Abdullah. (2021). Analisa Kepatuhan Syariah Dalam Aspek Akidah: Kajian Khusus Filem Munafik 1. Journal of Fatwa Management and Research, 26(2), 131–143. https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol26no2.392