Batasan Tarian dalam Majlis Maulud

Regulations of Dance in Maulid Ceremony

Authors

  • Syed Muhammad Adib Termizi Ahmad Al Jafari Pensyarah bebas Singapura
  • Sharifah Nadirah Nasibah Ahmad Al Jafari Calon PhD

DOI:

https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol13no1.154

Keywords:

Tarian, kebudayaan, majlis maulud, kemasyarakatan, kemaslahatan

Abstract

Syara' do not forbid a person to express his excitement, especially when the excitement is indeed instructed by Syara' as grateful to the birth of Prophet Muhammad s.a.w. Some of the Prophet’s companions showed their excitement when they met the Prophet s.a.w by singing and dancing. Nowadays there are several groups that adapted the act of some of the companions in the event of the Prophet's Maulidur Rasul. They performed dances in the event with a variety of styles and ways. These acts clearly brought confusion and the lack of understanding resulted in conflict and controversy among the people who are not accustomed to this uruf. The study aims to explain the Islamic legal views of the dance, its boundaries and the prohibition contained in it. This is because every human act has a guideline that must be followed so that it remains practical and does not create any damage. This study will first distinguish between the meaning of the word 'dance' with other words that have the meaning almost identical to it. The authors collect the opinions of the fuqaha in dance issues and their arguments and debate them before choosing the most appropriate opinion among them. Descriptive approaches are used to describe the dance performed by some groups in the Maulidur Rasul ceremony to see how appropriate it is to the purpose of the event. The results show that the dance to be performed should be restricted to the limitation that will keep the ceremony composed, not distracting the participants and disrupting the purpose of the Maulidur Rasul ceremony.

ABSTRAK

Syarak tidak melarang seseorang itu mengungkapkan kegembiraannya, terutama apabila kegembiraan tersebut sememangnya digalakkan syara’ seperti mensyukuri kelahiran Nabi Muhammad s.a.w. Ada di antara para sahabat menunjukkan kegembiraan mereka apabila bertemu Nabi Muhammad s.a.w dengan nyanyian dan juga tarian. Dewasa ini, terdapat beberapa kumpulan yang mengadaptasi perbuatan sebahagian sahabat tersebut dalam majlis maulidur Rasul. Mereka mempersembahkan tarian dalam majlis tersebut dengan pelbagai cara dan gaya. Sudah semestinya pekara ini mendatangkan kekeliruan dan membangkitkan konflik serta kontroversi dalam kalangan masyarakat yang tidak terbiasa dengan uruf ini. Kajian ini bertujuan menerangkan pandangan fikh mengenai tarian, batasan dan larangan yang terdapat di dalamnya. Hal ini kerana setiap perbuatan manusia itu mempunyai garis panduan yang perlu dipatuhi agar ia tetap berada dalam lingkungan maslahat dan tidak mengundang kerosakan. Kajian ini terlebih dahulu akan membezakan antara makna perkataan ‘tarian’ dengan perkataan lain yang mempunyai makna hampir serupa dengannya. Seterusnya mengumpulkan pendapat para fuqaha dalam masalah tarian berserta hujah-hujah mereka lalu membahaskannya sebelum memilih pendapat yang paling tepat di antaranya. Pendekatan deskriptif digunakan bagi menggambarkan tarian yang dipersembahkan sebahagian kumpulan dalam majlis maulid bagi melihat kesesuaiannya dengan tujuan majlis tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahawa tarian yang ingin dipersembahkan perlulah dibatasi dengan batasan yang akan menjaga ketenangan majlis, tidak melalaikan peserta dan mengganggu tujuan majlis maulid itu.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Syed Muhammad Adib Termizi Ahmad Al Jafari, Pensyarah bebas Singapura

PhD Fakuliti Syariah Undang-undang, USIM

Sharifah Nadirah Nasibah Ahmad Al Jafari, Calon PhD

Fakulti Syariah dan Undang-undang USIM

References

Al Quran Al Karim.

Abu Daud, Sulaiman bin Al Aysats As Sajistani. Tt. Sunan Abi Daud. Beirut: Dar Al Fikr.

Aji Nahari, Dian Solihati. 2017. Seni Tari. Indonesia. Universiti Muhammadiyah Purwokerto.

Al Asfahani, Abu Nuaim Ahmad bin Abdullah. Tt. Hilyatul Awliya. Beirut: Dar Al Fikr.

Al Baghdadi, Abdur Rahman. 1991. Seni dalam pandangan Islam. Jakarta: Gema Insan Press.

Al Baihaqi, Ahmad bin Hussain. 2005. As Sunanul Kubra. Beirut: Dar Al Fikr.

Al Baihaqi, Ahmad bin Hussain. 2007. Dalail An Nubuwah. Kaherah: Dar Al Hadis.

Al Balkhi, Nizammuddin. 1986. Al Fatawa Al Hindiyah. Beirut: Dar Ihya Turath Al Arabi.

Al Bukhari, Muhammad bin Ismail. 1986. Sahih Al Bukhari (Di cetak bersama Fathul Bari). Kaherah: Dar Ar
Rayyan lit Turath.

Al Bukhari, Muhammad bin Ismail. Tt. Al Adabu Al Mufrad. Kaherah: Maktabah At Taufiqiyah.

Al Ghazali, Muhammad bin Muhammad. 1986. Ihya Ulum Ad Din. Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah.

Al Haithami, Ahmad bin Muhammad. Tt. Kaffu Ria’a an Muharramatil Lahwi was Sima’. Kaherah: Maktabah
Al Quran.

Al Jamal, Sulaiman. 2016. Hasyiah Sheikh Sulaiman Al Jamal ala Syarhi Al Minhaj. Beirut: Dar Ihya Turath
Arabi.

Al Mubarakafuri, Muhammad Abdur Rahman. 1998. Tuhfatul Ahwazi. Beirut: Dar Ihya Turath Al Arabi.

Al-Halabi, Ali bin Ibrahim. 2008M. Sirah Al-Halabiyah. Bairut: Darul Kutubil Ilmiyah.

Ar Ramli, Muhammad bin Syihab. 2012. Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj. Kaherah: Al Maktabah At
Taufiqiyah.

As Syarbini, Muhammad Al Khatib. Tt. Mughni Al Muhtaj. Beirtu: Dar Al Fikr.

As-Sayuthi, Abdur Rahman bin Abi Bakar. Tt. Al-Hawi lil Fatawi. Beirut: Darul Fikr.

At Termizi, Muhammad bin Isa. 1983. Sunan At Termizi. Beirut: Dar Al Fikr.

At Thabrani, Sulaiman bin Ahmad. 1995. Al Mu’jam Al Awsath. Keherah: Dar Al Haramain.

Az Zubaidi, Muhammad Murthada. 1994. Tajul A’rus min Jawahiril Qamus. Kuwait: Matba’h Hukumah Al Kuwait.

Azhar Ibrahim. 2012M. “Sejarah Islam di Asia Tenggara” seminar. 30 March.

Banansirah, Salim. 2012. Hal Syara man qablana Syarun lana? Damsyiq: Majalah Manar Islam (Jan).

Hasan Salah. 2007M. Qawaidul Fiqhil Islami baina nazariyah wat thadbiq. N.pl.

Hidayat Ihsan. 2001M. Sunan Drajat dalam lagenda dan sejarahnya. N.pl.

Ibnu Abdis Salam. Tt. Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam. Damsyiq: Darul Qalam.

Ibnu Abidin, Muhammad Amin. 2003. Raddul Mukhtar ala Durril Mukhtar. Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah.

Ibnu Hibban, Muhammad. 1993. Sahih Ibnu Hibban. Beirut: Muassasah Risalah.

Ibnu Hisyam, Abdul Malik Al Humairi. 1996. As Sirah An Nabawiyah. Damsyiq: Darul Khair.

Ibnu Kathir, Ismail. 1984. Tafsir ibnu Kathir. Beirut: Dar Al Andalus.

Ibnu Manzur. 1999. Lisanul A’rab. Beirut: Dar Ihya Turath A’rabi.

Ibnu Muflih, Muhammad. 1997. Al Furu’. Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah.

Idris, Abdul Fattah Mahmud. 1997. Mauqif As Syariah Al Islamiyah minal Raqs. Mesir: Maktabah Al Azhariyah lit
Turath.

Jalban, Muhammad bin Ibrahim. 1434H. Syara man qablana. Saudi: Jamiah Al Imam Muhammad bin Saud.

Kamus Dewan. 2015. Selangor: Ultimate Print Sdn Bhd.

Kuswarsantoyo. 2012. Pelajaran tari: image dan kotribusinya terhadap pembentukan karakter anak. Jurnal
seni tari. Vol:3. Yogyakarta: Jurusan tari fakulti seni pertunjukkan.

Muslim bin Al Hajjaj. 1998. Sahih Muslim. Riyadh: Bait AL Afkar Ad Dauliyah.

Nasution, Nur Aminah. 2017. Seni Islam sebagai media dakwah. Jurnal sejarah peradaban Islam Vol.1 No.2.

Takari, Muhammad & Dja’far, Fadlin bin Muhammad. 2007. Seni budaya dalam peradaban Islam: Kelestarian
dan cabaran. Seminar: “Kebudayaan sebagai wahana keamanan”, 3Hb Feb, Pattani.

Umar Hasyim. 1983M. sunan Muria antara fakta dan lagenda. Surabaya: Menara Kudus.

Unit Dakwah Masjid Al Firdaus. 2006M Al-A’lamun naqshi fi zikri manaqib Habib Nuh Al Habsyi. Singapura:
Npb.

Wahyuni, Putri Ayu. 2017. Tari Sepen di Kampung Arab Taliwang. Surakarta: Institut Seni Indonesia.

Wan Muhammad Afiq & Shariah Kartini. 2017. Geometri dalam seni tarian traditional Melayu. Proseding:
Seminar Sains dan Teknologi Malayonesia (SSTM2017).

Published

2018-12-28

How to Cite

Ahmad Al Jafari, S. M. A. T., & Ahmad Al Jafari, S. N. N. (2018). Batasan Tarian dalam Majlis Maulud: Regulations of Dance in Maulid Ceremony. Journal of Fatwa Management and Research, 13(1), 52-75. https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol13no1.154

Issue

Section

Seminar Papers