Isolasi Sosio-Budaya Masyarakat Orang Asli di Malaysia dan Kesannya Terhadap Pentafsiran Hukum Islam

The Isolation of the Socio-cultural of Indigenous Community in Malaysia and Its Effect towards the Interpretation of Islam Law

Authors

https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol21no1.304

Keywords:

Keterasingan, rukhsah, taysir, orang asal

Abstract

Majority of the indigenous people who are the original inhabitants in Malaysia inhibit the remote area of tropical forest which is rich in natural resources. Their lives are separated from the outside community due to several factors such as geography, low literacy, negative perceptions of the surrounding community, and the closed-door attitude of the indigenous people. Consistent preaching activities have changed the faith of the indigenous people from animism orientation towards believing in the Oneness of God. The practice of Islam as a way of life in the lives of indigenous peoples is found to be difficult to practice because the fiqh approach presented to them does not celebrate their local condition. In this regard, this study will examine the socio-cultural isolation of indigenous peoples and their impact on the interpretation of Islamic law. To achieve this objective, the researchers have applied the library research method by referring to the literatures related to the discussion of Islamic scholars in various disciplines of fiqh and usūl al-fiqh. The research found that there is rukhsah and taysir approach given to isolated people as well as with local background to facilitate the religious affairs of the indigenous people.

Abstrak

Majoriti masyarakat Orang Asli yang merupakan penduduk asal di semenanjung Malaysia mendiami kawasan pedalaman di hutan hujan tropika yang kaya dengan khazanah alam. Kehidupan mereka terasing daripada masyarakat luar disebabkan beberapa faktor seperti geografi, kadar literasi yang rendah, pandangan negatif masyarakat sekitar dan sikap tertutup masyarakat Orang Asli. Gerakan dakwah yang dijalankan secara konsisten telah membawa perubahan kepercayaan sebahagian masyarakat Orang Asli daripada berorientasikan animisme kepada mempercayai Tuhan yang Esa. Pengamalan Islam sebagai cara hidup dalam kehidupan masyarakat Orang Asli didapati agak sukar untuk dipraktikkan lantaran pendekatan fiqh yang disampaikan kepada mereka tidak meraikan suasana setempat mereka. Sehubungan itu, kajian ini akan meneliti keadaan isolasi sosio-budaya masyarakat Orang Asli dan kesannya terhadap pentafsiran hukum Islam. Bagi mencapai objektif tersebut, pengkaji menggunakan kajian kepustakaan sepenuhnya dengan menelusuri literatur berkaitan dengan perbincangan sarjana Islam dalam pelbagai disiplin ilmu fiqh dan usul fiqh. Hasil kajian mendapati terdapat rukhsah dan pendekatan taysir diberikan kepada mereka yang hidup terasing serta berlatar belakang budaya setempat bagi memudahkan urusan keagamaan masyarakat Orang Asli.

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdullah bin al-Mahfuz bin Bayyah. (2019). Sina’ah al-Fatwa Wa Fiqh al-Aqalliyat. Abu Dhabi: Markaz al-Muwatta’.

Al-Buti, Muhammad Sa‘id Ramadan (1973), Dawabit al-Maslahah fi al-Syari‘ah al-Islamiyyah. Beirut: Mu'assasah al-Risalah.

Carey, I. (1976). Orang Asli : The Aboriginal Tribes of Peninsular Malaysia. Kuala Lumpur : Oxford University Press.

Ibn Humam, Kamal al-Din Muhammad. (t.t.). Syarh Fath al-Qadir. Beirut: Dar al-Fikr.

Ibn Qudamah. (1985). al-Mughni. Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi.

Jerry P. White & Paul S. Maxim. (2007). Community Well-Being: A Comparable Communities Analysis. t.tp.: Development and Federal Interlocutor forMétis and Non-Status Indians

Kamus Dewan. (2005). (edisi keempat), Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.

Kroes, G. (2002). Culture Contact and Semai Cultural Identity, Geoffrey Benjamin & Cynthia Chou (eds.). Tribal Communities in Malay World. Singapura: Institute of Southeast Asian Studies.

Liarakou, G., Costas Gavrilakis, Evgenia Flogaitis. (2014) Profiles of Isolated Communities and Ways Into Integration. ENSI i.n.p.a.

Mohamad Johdi Salleh & Abdul Razak Ahmad. (2009). Kesedaran Pendidikan Dalam Kalangan Masyarakat Orang Asli. dalam Abdul Razaq Ahmad & Zalizan Mohd Jelas (eds.), Masyarakat Orang Asli: Perspektif Pendidikan Dan Sosiobudaya. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Muhammad Firdaus Nurul Huda. (2002). Kesan Perubahan Sosial Terhadap Hukum Islam. Batu Caves: Thinker’s Library Sdn. Bhd.

Muhammad Syamsul Aznan Ariffin, Candyrilla Vera Bartholomew & Mohd Tajuddin Abdullah. (2016). Keterancaman dan Kelestarian Kehidupan Masyarakat Orang Asli. dalam Mohd Tajuddin Abdullah, Muhammad Fuad Abdullah, Candyrilla Vera Bartholomew & Rohana Jani (Eds.). Kelestarian Masyarakat Orang Asli Terengganu. Terengganu: Penerbit Universiti Malaysia Terengganu.

Persoon G. (1998). Isolated groups or indigenous peoples; Indonesia and the international discourse, In: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Globalization, localization and Indonesia 154, no: 2, Leiden, 281-304.

Al-Qaradawi, Yusuf. (2001). Fi Fiqh al-Aqalliyat al-Muslimah. Kaherah: Dar al-Syuruq.

Al-Qaradawi, Yusuf. (2002). Al-Ijtihad al-Mu`Asir Bayn al-Indibat Wa al-Infirat. Kaherah: Dar al-Tawzi` wa al-Nasyr al-Islamiyyah.

Redzuan Ma'rof & Mohd Taufiq Mahmud. (2008). Orang asli: Ekonomi pasaran dan konsumerisme. In Ma'rof R., & Sarjit S.G. (Eds.), Orang Asli: Isu, Transformasi Dan Cabaran. Serdang: Universiti Putra Malaysia.

Al-Syarbini, Syamsuddin Muhammad Ahmad al-Khatib. (1997). Mughni al-Muhtaj Ila Ma’rifah Ma’ani Alfaz al-Minhaj. Lubnan: Dar al-Ma'rifat.

Al-Zayla'i, Uthman bin Ali Fakhruddin. (1314H). Tabyin al-Haqaiq Syarh Khanz al-Daqa’iq. t.tp: Al-Matba'ah al-Amiriyyah al-kubra.

Zaydan, ‘Abd al-Karim. (1976). Usul al-Dakwah. Baghdad: Dar al-Bayan.

Al-Zuhayli, Muhammad Mustafa. (2006). Al-Qawa’id al-Fiqhiyyah wa Tatbiqatuha fi al-Madhahib al-Arba’ah. Damsyiq: Dar al-Fikr.

Jurnal

Che Nur Hasanah Che Hussian, Mariam Abd. Majid & Muhammad Yusuf Marlon Abdullah. (2018). Persepsi Masyarakat Orang Asli Terhadap Islam di Kampung Genting Peras, Hulu Langat, Selangor. Jurnal Hal Ehwal Islam Dan Warisan Selangor, 2(1), 1-12.

Coyle, C. E., & Dugan, E. (2012). Social Isolation, Loneliness and Health Among Older Adults. Journal of Aging and Health, 24(8), 1346–1363.

Fakoya, O.A., McCorry, N.K. & Donnelly, M. (2020). Loneliness and Social Isolation Interventions for Older Adults: A Scoping Review of Reviews. BMC Public Health 20, 129.

Gilmartin, H. M., P. G. Grota, & K. Sousa. (2013). "Isolation: A concept analysis". Nurs Forum. 48(1), 54–60.

Jamilah Mohd Zain & Engku Ahmad Zaki Engku Alwi. (2017). Aktiviti Dakwah Jakim Terhadap Masyarakat Orang Asli: Pelaksanaan Dan Cabarannya. Malaysian Journal Of Islamic Studies (MJIS), 1(1), 45-61.

Johari Talib & Nazri Muslim. (2007). Bagaimana kanak-kanak OrangAsli gagal disekolah?, MALIM: Jurnal Pengajian Umum 8, 51-76.

Joko Triwanto (2000). Pembinaan Masyarakat Terasing danPerambahHutan Dalam Rangka Mengentaskan Kemiskinan. Jurnal Ilmiah Bestari, 30(13), 52-63.

Mat Syuroh (2011). Evaluasi Pelaksanaan Program Pembinaan Masyarakat Terasing di Indonesia, Sosiohumanika, 4(2), 229-248.

Mazdi Marzuki, Jabil Mapjabil & Rosmiza Mohd Zainol. (2014). Mengupas Keciciran Pelajar Orang Asli Malaysia : Suatu Tinjauan Ke Dalam Isu Aksesibiliti Sekolah. Geografia Online Malaysian Journal Of Society And Space, 10(2), 189–198.

Mohd Anuar Ramli, Mohammad Naqib Hamdan, Muhammad Izzul Syahmi Zulkepli & Syed Mohd Jeffri Syed Jaafar. (2018). “Realisasi Transformasi Hukum Islam Terhadap Isu Fiqh Klasik dan Kontemporari”, Jurnal al-Qanatir 12(1), 10-21.

Mohd Muizzuddin Mohd Nor, Mohamad Fauzi Sukimi, Mohd Nasaruddin Mohd Nor (2018). Kesedaran Pendidikan Dan Minat Kerja Pelajar Orang Asli Suku Kaum Jakun di Rompin, Pahang, GEOGRAFIA OnlineMalaysian Journal of Society and Space 14(1), 72-86.

Siti Masayu Rosliah Abdul Rashid & Narimah Samat (2018). Kemiskinan Keluarga dan Pengaruhnya Terhadap Tahap Pendidikan Rendah Masyarakat Luar Bandar: Kajian Kes di Jajahan Bachok, Kelantan. Journal of Social Sciences And Humanities, 13(2), 11–23.

Sugiyanto & Mochamad Syawie, (2007). Mewujudkan Komunitas Adat Terpencil Sejajar Dengan Masyarakat Pada Umumnya, Informasi, 12(2), 65-69.

Syed Abdurahman Syed Hussin, (2009). Dakwah Kepada Orang Asli di Malaysia: Permasalahan dan Halangan. Jurnal Usuluddin, 30, 155-184.

Teo, A. R. (2013). Social Isolation Associated With Depression: A Case Report of Hikikomori. International Journal of Social Psychiatry, 59(4), 339–341.

Valtorta, N., & Hanratty, B. (2012). Loneliness, Isolation and The Health of Older Adults: Do We Need A New Research Agenda? Journal of the Royal Society of Medicine, 105(12), 518–522.

Vivien W.C. Yew, Saiful Farisin Md Ramlan & Mohd Rusydi Ahmad. (2019). Pendekatan Kualitatif Untuk Memahami Kualiti Hidup Masyarakat Orang Asli di Pahang. Geografia: Malaysian Journal of Society and Space, 4, 191–205.

Zulfa Jamalie. (2015). Dakwah pada Masyarakat Terasing di Kalimantan Selatan. Jurnal Dakwah, 16(1), 1- 18.

Zulkifli Hasan. (2013). Yusuf al-Qaradawi dan Sumbangan Pemikirannya. Global Journal Al-Thaqafah, 3(1), 51–66.

Kertas Persidangan

Abdullah Sulaiaman & Mohd. Akbal Abdullah. (2001). Kajian terhadap gaya hidup masyarakat Orang Asli di laluan rentasan antara Tanah Rata, Cameron Highlands ke Kampung Lanai, Kuala Lipis, di Banjaran Titiwangsa, Pahang. http://ir.upsi.edu.my/1506/1/kenali kami_kajian terhadap gaya hidup masyarakat Orang Asli di laluan rentasan antara tanah rata%2ccameron highlands ke kampung lanai%2c kuala lipis%2c di banjaran titiwangsa%2c pahang.pdf

Haliza Abdul Rahman. (2018). "World view masyarakat Orang Asli dan pelestarian alam sekitar". Prosiding Seminar Antarabangsa Arkeologi, Sejarah, Bahasa Dan Budaya Di Alam Melayu (ASBAM) ke-7, 375–389.

Mohamad Zulkifli Abdul Ghani, Johaibi Bin Johan, Abu Dardaa Mohamad, Anuar Puteh. (2014). Dakwah saudara baru Orang Asli dari perspektif maqasid al-Syariah. dalam Anuar Puteh & Ahmad Irdha Mokhtar (Eds.), Seminar Antarabangsa Dakwah & Etnik 2014: Da’wah & Ethnicity: Multidisciplinary Perspective, http://www.ukm.my/rsde/wp-content/uploads/2014/11/34-DAKWAH-SAUDARA-BARU-ORANG-ASLI-DARI-PERSPEKTIF-MAQASID.pdf

Mohd Izzuddin Ramli. (2010, Mei). Orang Asli di Malaysia: konflik dan masa depan. Kertas Kerja Persidangan Mahasiswa Malaysia-Indonesia di Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia. https://www.academia.edu/4759817/Orang_Asli_Di_Malaysia_Konflik_Dan_Masa_Depan

Muhammad Fuad Abdullah, Azmah Othman, Juli Edo, Rohana Jani, Mohd Tajuddin Abdullah & Mohamad Hafis Amat Simin. (2016). Parent’s perception on formal education among indigenous in Malaysia. Kertas kerja International Conference on Education and Regional Development 2016 (ICERD 2016). Bandung, Indonesia.

Muhammad Yusuf Marlon Abdullah et al. (2017). Kecekapan pengurusan surau Orang Asli di Selangor dari aspek kewangan. Kertas kerja 4th International Conference on Masjid, Zakat and Waqf Management 2017 (IMAF-2017). http://conference.kuis.edu.my/i-maf/images/eproceedings /2017/328-334-imaf-2017.pdf

Nor Fariha Aniza Md Isa, Nurul Nadia Ahmad Sobri, & Sofan Hashnuddin. (2016). Analisis trend penyertaan dan keciciran di kalangan pelajar Orang Asli. Dilayari 28 Ogos 2019 daripada https://www.academia.edu/13013765/analisis_tren_pendidikan_orang_asli

Nur Bahiyah Abdul Wahab, Maryati Mohamed, Azman Hassan & Mohd Najib Haron. (2013). Penerapan elemen sekolah rimba Malaysia dalam kalangan murid Orang Asli. Kertas kerja 2nd International Seminar On Quality And Affordable Education (ISQAE 2013), 424–432.

Internet

Dewan Bahasa dan Pustaka (2020). http://prpm.dbp.gov.my/cari1 ?keyword=isolasi dilayari pada 15 Mei 2020.

JAKOA. (2014). "Pembangunan Sosioekonomi Menjana Kehidupan Orang Asli". http://www.jakoa.gov.my/wp-content/uploads/2014/12/ Pembangunan-Sosioekonomi.pdf dilayari pada 15 Mei 2020.

KPLB. (2018a). "Keciciran Pelajar Orang Asli Mac 2018", http://www.data.gov.my/data/ms_MY/dataset/keciciran -pelajar-orang-asli-mac-2018/resource/77be97a3-775f-4398-9385-84ac24d39b24 dilayari pada 15 Mei 2020.

KPLB. (2018b). “Sub Etnik Penduduk Orang Asli Mengikut Negeri”. http://www.data.gov.my/data/ms_MY/dataset/penduduk-orang-asli-mengikut-subetnik-mac-2018 dilayari pada 15 Mei 2020.

Lexico Dictionaries. (2020). https://www.lexico.com/en/definition/isolated dilayari pada 15 Mei 2020.

Suara Perak (2019). "Kadar Keciciran Pelajar Orang Asli di Sekolah Menengah Meningkat", https://www.suaraperak.com/kadar-keciciran-pelajar-orang-asli-di-sekolah-menengah-meningkat/ dilayari pada 15 Mei 2020

The American Heritage Dictionary. (2020). https://www.oxfordlearnersdic tionaries.com/definition/english/isolate?q=isolate dilayari pada 15 Mei 2020.

Published

2020-07-08

How to Cite

Hassan, P., & Ramli, M. A. (2020). Isolasi Sosio-Budaya Masyarakat Orang Asli di Malaysia dan Kesannya Terhadap Pentafsiran Hukum Islam: The Isolation of the Socio-cultural of Indigenous Community in Malaysia and Its Effect towards the Interpretation of Islam Law . Journal of Fatwa Management and Research, 21(1), 1 - 20. https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol21no1.304

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>