Menyenaraikan Keamanan dan Mengutamakannya di dalam Al Maqasid Al Dharuriyyat

Listing Security and Prioritize it in Al Maqasid Al Dharuriyyat

  • Adib Termizi Dr
Keywords: Keamanan, Maqasid Al Syariah, Al Dharuriyyat

Abstract

The knowledge of Maqasid Al Shariah is the peak of Islamic Studies. It is like the sound of guidance that leads the people in the face of changing times and new problems. This is to ensure that decisions made are in accordance with the will of Allah Taala and His Messenger. Today, issues of peace have become the focus and concern of the entire world. Economic security, armed conflicts, social and religious harmony are the headlines among the major media outlets. It becomes very important to see how Islam preaches peace in its teaching. It is time to bring forth Islam's concern for peace and protection as a matter of Al Dharuriyy (necessity). Based on the security situation at the time this paper was written, it is time to review the need to prioritize peace over other Al Dharuriyyat matters. The author will study the verses of the Quran under the theme of security, related hadiths and historical examples of how the Prophet (Peace and Blessings of Allah be upon him) gives importance to security. The results show that peace can be listed among other Maqasid Al Dharuriyyat and it can be place on the top of the others including hifz Al Din. Peace can be classified as maqasid Al Kulli Al Ammah

Abstrak

Ilmu Maqasid Al Syariah adalah puncak di dalam pengajian fikh Islami. Ia diumpamakan seperti suara syarak yang memimpin ummat dalam mengharungi perubahan zaman dan menghadapi permasalahan baru. Agar apa yang diputuskan itu bertepatan dengan keredhaan Allah Taala dan Rasul-Nya. Dewasa ini isu-isu berkenaan keamanan menjadi tumpuan dan kebimbangan masyarakat dunia. Keamanan ekonomi, konflik persenjataan, sosial dan keharmonian agama antara perkara yang mendapat ruang utama di media masa. Di sini lahirnya keperluan untuk melihat kembali bagaimana Islam meletakkan keamanan di dalam ajarannya. Telah tiba masanya untuk mengapungkan keperihatinan Islam terhadap keamanan dan penjagaannya sebagai sebuah perkara Ad Dharuriyy. Berasaskan situasi kemanan semasa kertas kerja ini ditulis bagi meninjau keharusan mengutamakan keamanan ke atas perkara Ad Dharuriyy lain. Penulis akan meneliti ayat-ayat Al Quran di bawah tema keamanan, hadis-hadis berkaitannya dan contoh dari sejarah bagaimana Nabi SAW mementingkan keamanan. Hasil kajian mendapati keharusan menyenaraikan keamanan dalam maqasid Al Dharuriyy dan ia dapat mengatasi maqasid-maqasid Al Dharuriyy lain termasuk maqsad Hifz Al Din. Keamanan juga tergolong dalam maqasid Al Kulli Al Ammah.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Al Quran Al Karim.

Abd Salam, Izzuddin. 2000. Qawaidul Al Ahkam fi Islah Al Anam. Damsyiq: Dar Al Qalam.

Abu Daud, Sulaiman. Tt. Sunan Abi Daud. Beirut: Dar Al Fikr.

Al Amidi, Ali bin Muhammad. 2003. Al Ihkam fi Usul Al Ahkam. Saudi: Dae Al Shumaii.

Al Baghawi, Husain bin Masud. 2002. Tafsir Al Baghawi. Beirut: Dar Ibn Hazm.

Al Balazri, Ahmad bin Yahya. 1996. Al Jamal min Ansab Al Aysraf. Beirut: Dar Al Fikr.

Al Bhaidawi, Nasiruddin. 1999. Minhaj Al Wusul ila Ilmi Al Usul (Dicetak bersama Nihayah Al Sul). Beirut: Dar Ibnu Al Hazm.

Al Bukhari, Muhammad bin Ismail. 1987. Sahih Al Bukhari (dicetak bersama Al Fathu Al Bari) Kaherah: Maktabah Al Rayyan lil Al Turath.

Al Fasi, A’llal. 1993. Maqasid Al Syariah Al Islamiyyah wa Makarimaha. Dar Al Gharb Al Islami.

Al Ghazali, Muhammad. 2000. Al Mustasfa fi Ilmi Al Usul. Beirut Dar Al Kutub Al Ilmiyyah.

Al Halabi, Ali bin Ibrahim. 2008. Al Sirah Al Halabiyyah. Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyyah.

Al Mahasin, Lahrayhs Asa’d. Tt. Tartib Al Maqasid Al Dharuriyyah bayna Al Mutaqaddimin wal Al Mua’sirin wa Ahammiyatuha lil Al Mufti. Algeria: Jamiah Al Jalfah.

Al Masyath, Hasan bin Muhammad. 2006. Inarah Al Duja fi Maghazi Khairil Wara. Jeddah: Dar Al Minhaj.

Al Mubarakafuri, Safiyyu Al Rahman. 1998. Al Rahiq Al Makhtum. Beirut: Dar Al Khair.

Al Mustafa, Hussain Ali. 2014. Fikh Al Taa’yush fi Al Sirah Al Nabawiyyah. Lubnan: Markaz Al Islamiyy Al Tsaqafiyy.

Al Nafii, Karim. Tt. Al Dharuriyyat Al Khams bayna Al Ziyadah wal Al Hasr, “Idhafah Maqsad Al Adl inda Ibnu Taimiyyah Anmuzajan”. Markaz Namaa lil Buhuts wal Al Dirasaat.

Al Nasafi, Abdullah bin Ahmad. 2008. Tafsir Al Nasafi. Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyyah.

Al Nawari, Abdul Wahab Sinan. 2016. Ma’na Kalimah Al Din. http://www.ahl- alquran.com/arabic/show_article.php?main_id=15221. Diakses 12 Nov 2019.

Al Qarafi, Ahmad bin Idris. 1995. Nafais Al Usul fi Syarh Al Mahsul. Saudi: Maktabah Nizar Mustafa Al Bazz.

Al Qatthan, Manna’. Tt. Tarikh Al Taysri Al Islami. Kaherah: Maktabah Wahbah.

Al Qurthubi, Muhammad bin Ahmad. Tt. Tafsir Al Qurthubi. Al Mansurah: Maktabah Al Iman.

Al Raysuni, Ahmad. 1999. Al Fikr Al Maqasidi Qawaiduhu wa Fawaiduhu. Maghribi: Maktabah Zaman

Al Raysuni, Ahmad. 2010. Madkhal ila Maqasid Al Syariah. Kaherah: Dar Al Kalimah.

Al Razi, Muhammad bin Umar. Tt. Al Mahsul fi Ilmi Usul Al Fikh. Beirut: Muassasah Al Risalah.

Al Sarakhsi, Muhammad bin Ahmad. Tt. Al Mabsuth. Beirut: Dar Al Ma’rifah.

Al Sarjani, Raghib. 2010. Al Hikmah min Al Nahyi a’n Al Qital fi Makkah. https://islamstory.com. Diakses 13 Nov 2019.

Al Sayuthi, Abdul Rahman. Tt. Al Radd ala man Akhlada ila Al Ardh. Kaherah: Maktabah Al Tsaqafah Al Diniyyah

Al Shabuni, Muhammad Ali. 1997. Shafwatu Al Tafasir. Kaherah: Dar Al Shabuni.

Al Syathibi, Ibrahim. 2012. Al Muwafaqaat. Beirut: Dar Al Kitab Al Arabi.

Al Syaukani, Muhammad bin Ali. 1937. Irsyad Al Fuhul ila Tahqiq Al Haq min Ilmi Al Usul. Kaherah: Maktabah wa Matbaah Mustafa Al babi Al Halabi.

Al Termizi, Muhammad bin Isa. 1998. Sunan Al Termizi (dicetak bersama Al Tuhfatu Al Ahwazi). Beirut: Dar Ihya Al Turath Al Arabi.

Al Thufi, Sulaiman bin Abdullah. 1987. Syarah Mukhtasar Al Raudhah. Beirtu: Muassasah Al Risalah.

Al Yubi, Muhammad Saad. 1998. Maqasid Al Syariah Al Islamiyyah. Saudi: Dar Al Hijrah.

Al Zahabi, Muhammad bin Ahmad. 2003. Sair A’lam Al Nubala. Kaherah: Maktabah Al Shafa.

Al Zubaidi, Muhammad Murthada. 2012. Taj Al A’rus min Jawahir Al Qamus. Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyyah.

Al Zuhaili, Wahbah. 2004. Usul Al Fikh Al Islami. Beirut: Dar Al Fikr.

Ibnu Al Atsir, Ali bin Muhammad. Tt. Asad Al Ghabah fi Ma’rifati Al Sahabah. Kaherah: Maktabah Al Taufikkiyyah.

Ibnu Al Qudamah Al Maqdisi, Abdullah bin Ahmad. Tt. Raudhatu Al Nazhir wa Junnatu Al Munazir. T.Pencetak.

Ibnu Asyur, Muhammad Thahir. 2001. Maqasid Al Syariah Al Islamiyyah. Jordan: Dar Al Nafais.

Ibnu Hisyam, Abdul Malik. 1996. Al Sirah Al Nabawiyyah. Beirut: Dar Al Khair.

Ibnu Manzur. 1999. Lisan Al Arab. Beirtu: Dar Al Ihya Al Turath Al A’rabi.

Ibrahim, Husam Al Aysawi. 2014. Maqsad Hifz Al Din: “Ruyah Maqasidiyyah Muasirah”. Alukah.net.

Institut Darul Ehsan. 2017. Kompedium Maqasid Al-Shariah. Selangor: Attit Press Sdn Bhd.

Jumaah , Ali. 2013. Al Namazij Al Arbaah min Hadyu Al Nabi fi Al Taayus maa’ Al Akhar Al Asas wal Al Maqasid. Giza: Dar Al Farooq.

Jumaah, Ali. Tt. Man Nabiyyuka? Huwa saiyiduna Muhammad Al Mustfa. Kaherah: Dar Al Jawami Al Kalim.

Jumaah, Ali. Tt. Tartib Al Maqasid Al Syariah. T. pencetak.

Mokhtar, Ahmad Wifaq. 2014. Maqasid Al Syariah inda Al Imam Al Syafii. Kaherah: Dar Al Salam.

Mokhtar, Ahmad Wifaq. 2015. Asas Ilmu Maqasid Al Syariah dan Perkembangannya. Seminar: Maqasi Al Syariah Peringkat Kebangsaan 2015.

Qalul, Ahmad. 2008. Al Din fil Al Quran. Majallah Aqlam Online, Bil: 22. https://vb.tafsir.net/tafsir14615/#.XcoZylczY2x. Diakses 12 Nov 2019

Rajab, Abdul Aziz. 2016. Anwa’ Al Maqasid Bi’tibar Ta’lluqiha bi Umum Al Ummah wa Khusus Afradiha. Alukah.net.

Rajab, Abdul Aziz. 2016. Anwa’ Al Maqasid Bi’tibar Ta’lluqiha bi Umum Al Taysri’ wa Khususihi. Alukah.net.

Shanmugam. 2019. Societies have to 'face squarely' the reality that Islamophobia is rising. Channel News Asia. 16 Mar.

Sulaihah, Abu Al Bardaah. Tt. Al Aba’d Al Maqasidiyyah li Mustawayat Al Amni fi Al Quran Al Karem. Algeria: Jamiah Al Amir Abdul Kadir lil Ulum Al Islamiyyah.

Syahid, Muallimin Muhammad; Mamat, Zulfiqar; Mokhtar, Ahmad Wifaq; Negassi,Muhammad Ibrahim. 2017. Muzakkirah fi Maqasid Al Syariah. Negeri Sembilan: MDM Venture Sdn bhd.

Zaidan, Abdul Karim. 2001. Al Madkhal li Dirasah Al Syariah Al Islamiyyah. Iskandariyyah: Dar Umar ibn Al Khattab.

Zarum, Abdul Hamid Muhammad. 2017. Hifz Al Amni wa Al Nizam Al Amm min Manzur Maqasid Al Syariah Al Islamiyyah Al Tawun Al Dawli Anmuzajan. Jurnal: Al Tajdid. Bil: 41.

Published
2020-03-30
How to Cite
Termizi, A. (2020). Menyenaraikan Keamanan dan Mengutamakannya di dalam Al Maqasid Al Dharuriyyat. Journal of Fatwa Management and Research, 20(1), 1-23. https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol20no1.1
Section
Articles