Konsep dan Aplikasi Hisbah dalam Perniagaan Produk Halal

Concept and Application of Hisbah in The Halal Product Business

  • Adam Drahman Institut Penyelidikan Produk Halal, Universiti Putra Malaysia
  • Suhaimi Ab. Rahman Jabatan Pengurusan dan Pemasaran Fakulti Ekonomi dan Pengurusan &Institut Penyelidikan Produk Halal Universiti Putra Malaysia
Keywords: applications, hisbah, ombudsmen, businesses, products, halal

Abstract

This article discusses the application of hisbah in the business of halal products in Malaysia. Basically, there are areas of enforcement powers held by authorities on the issue of halal business in Malaysia. The objective of this study was to evaluate whether the authorities adolf the principles hisbahin their surveillance and enforcement activities. To achieve this objective, qualitative method has been used by using document analysis to achieve the desire result. The study found that there are efforts to adopt the principles of hisbah in the surveillance and enforcement of halal products business in Malaysia. This is the effect of the impact and influence of Islam as the official religion of the State. In hisbah application issues, most contemporary Muslim scholars are of the view to promoting its implementation. Studies on the application of hisbah in the business of halal products backed by the country's halal requirements could have a significant impact on the industry and economiy of Muslim community in Malaysia, as well as resolve the issues of overlapping jurisdictions and so on.

ABSTRAK

Artikel ini membincangkan mengenai aplikasi hisbah dalam perniagaan produk halal di Malaysia. Secara asasnya, terdapat bidang kuasa penguatkuasan yang dimiliki oleh pihak berkuasa berhubung isu perniagaan produk halal di Malaysia.  Objektif kajian ini adalah bagi menilai sama ada pihak berkuasa menerapkan prinsip hisbah di dalam aktiviti pengawasan dan penguatkuasaan mereka. Bagi mencapai objektif tersebut, kaedah kualitatif digunakan dengan menggunakan pendekatan analisis dokumen untuk mendapatkan hasil kajian. Hasil kajian mendapati bahawa terdapat pendekatan menggunakan hisbah pengawasan dan penguatkuasaan perniagaan produk halal di Malaysia. Ini merupakan kesan dan pengaruh daripada pengaruh Islam sebagai agama rasmi Negara. Dalam isu aplikasi hisbah, kebanyakan para sarjana Islam kontemporari lebih cenderung kepada pandangan yang mengalakkan perlaksanaannya. Kajian ke atas aplikasi badan hisbah terhadap perniagaan produk halal dengan disokong oleh keperluan halal negara mampu memberi kesan yang besar terhadap industri halal dan ekonomi masyarakat Islam di Malaysia, sekaligus menyelesaikan isu-isu pertindihan kuasa dan sebagainya.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abd al-Karim Zaidan. (1984). Nizam al-Qada’ fi al-Syariah al-Islamiyyah. Baghdad:

Matba’ah al-Aini.

'Abd Allah Muhammad bin Muflih al-Muqaddisi. (1977). Al-Adab al-Sya’iyyat, Jil.1.

Beirut: Muassat al-Risalat.

Abi Husayn Ahmad bin faris bin Zakariyya. (1972), Mu’jam Maqayis al-Lughah. Jil. II. Beirut: Dar al-Jil.

Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim. (1924). Sahih Muslim bi Sharh al-Nawawi, Kitab al-Iman, t.tpt: al-Matba’ah al-Misriyyah wa Maktabatuha.

Ahmad Che Yaacob (1999), “Penulisan Fuqaha’ Mengenai Hisbah dan Peranannya di Dalam Merealisasikan Hukum Fiqh”, Jurnal Syariah, Jil. 7 Bil. 2, Julai 1999.

Ahmad Ibrahim Abu Sin, (1991). Pengurusan dalam Islam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pendidikan Malaysia.

Al-Bukhari, Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim bin al-Mughirah. (1986). Sahih. Kitab al-Iman, Kaherah: Dar al-Kutub al-Mirs

Al-Mawardi, (t.t), al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayah al-Diniyyah, Kahirah: Maktabah at-Taufiqiyyah.

Al-Qur’an al-Karim

Al-Sahi, Syawqi ‘Abduh (1983). Muqarabah al-Munawazanah al-‘Amah lil-Daulah fi Dhau’i al-Islami. Maktabah al-Nahdah al-Misriyah al-Qahirah.

Auni Hj. Abdullah (2000), Hisbah Dan Pentadbiran Negara, Kuala Lumpur: IKDAS.

Azrin Ibrahim (2013), Hisbah dalam Pengurusan Islam: Falsafah dan Etika Pelaksanaan, Jurnal Muamalat, Bil. 6 2013.

Ghazali Darusalam, (2001). Dinamika Ilmu Dakwah Islamiah. Kuala Lumpur. Utusan Publications and Distributors.

Haayati, (2008) Efektif Governan Dan Pelaksanaannya Dalam Pentadbiran Islam, Jurnal Syariah Jil. 16

Haalaq, Hassan Ali. (1980). Al-Idarah al-Mahalliah al-Islamiyyah. Beirut: Dar al-Jamiah.

Hakimah Mohd. Yusof, (2015). Pengarah, Bahagian Hab Halal, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Temubual pada 28 Mei 2015.

Hamameh, (1983). Health sciens in early Islam. Texas: V.1. Noor Health Foundation and Zahra Publication, Blanco.

H. Mahmud Yunus (1989), Kamus Arab – Indonesia. Jakarta. P.T. Hidakarya Agung

Ibnu Khaldun, (t.t) ‘Abd al-Rahman bin Muhammad bin Khaldul. Muqaddimah Ibnu Khaldun

Ibn Taimiah, (m. 728H). Hisbah fi al-Islam. Jami’ah al-Islami’ah Madinah al-Munawwarah.

Imamuddin, (1963). “Sources og Economic History of Spain under the Umayyads.” Journal of the Pakistan Historical Society, 6.

Khairul Anwar. (2001). Institusi Hisbah dalam sistem pengurusan Islam. Latihan Ilmiah. Universiti Malaya Kuala Lumpur.

Lewis Bernard, (1963). Istanbul and the Civilisation of the Ottomon Empire. University of Oklahoma Press.

Lokman Ab. Rahman, (2012), Penilaian Terhadap Pelaksanaan Pensijilan Halal Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) (tesis Ph.D), K.Lumpur: API UM.

Ma’tuq, Rasyad Abbas. (1982). Nizam al-Hisbah fi al-Iraq. Jeddah: Tihama.

Mohamad Ezam, (2006). Penghayatan Prinsip Hisbah dan Urus Tadbir yang Baik di Malaysia.https://DPPWP. Wordpress.com. Kuala Lumpur.

Mohammad Natsir. (1996). Fiqhud Dakwah. Yayasan Capita Selecta. Jakarta.

Muhammad al-Buraey (1992). Pembangunan pentadbiran menurut perspektif Islam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Muhammad Akram Khan (1982). “Al-Hisba and the Islamic Economy.” Lampiran Public

Duties in In Islam by Ibn Taimiyah (translated by Mohtar Holland). Leicester: The Islamic Foundation

Mardzelah Makhsin, (2008). Hisbah Sistem Pengawasan dan Etika Pengurusan Islam. Sintok. Universiti Utara Malaysia.

Noor Azlin Ismail, (2015). Mengapa Makanan Halal. Kuala Lumpur. Al-Madinah.

Noranita Mat Rozi, (2003). Institusi Hisbah Dalam Pentadbiran Islam: Satu Kajian Mengenai Sejarah dan Pelaksanaannya di bahagian Penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri.(Tesis Ph.D.Jabatan Sejarah dan Temadun Islam Universiti Malaya).

Saadan Man, (2014). Halalkah Makanan Kita? Kuala Lumpur. PTS Islamika.

Sa’id bin ‘Abd Allah bin Sa’id al-‘Arifi. (1987). Al-hisbah wa al-Nihayat al-Ammat Dirasatun Muqaranatun. Al-‘Arabbiyah al-Sa’udiyyah: Dar al-Rasyd.

Shaw, Stanford. (1976). History of the Ottoman Empire and Modern Turkey. Jld. 1. Cambrige University Press.

Special Pull Out OIC Today (2015), Businessand Investment Magazine, WHC Kuala Lumpur.

State of the Global Islamic Economy, 2014-2015 report. Thomson Reuters. Dubai The Capital of Islamic Economy.

th Muslim World Biz, (2015). Business and Invesment Zone. PWTC Kuala Lumpur Malaysia.

YaPEIM (Panel Akademi Pengurusan Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia), (2005). Pengurusan dalam Islam: Menghayati prinsip dan nilai Qurani. Kuala Lumpur: Akademi Pengurusan YaPEIM.

Published
2019-10-21
How to Cite
Drahman, A., & Ab. Rahman, S. (2019). Konsep dan Aplikasi Hisbah dalam Perniagaan Produk Halal. Journal of Fatwa Management and Research, 25-44. https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol18no1.3