Al-Aslu Fi Al-Asyya’ Baina Al-Ibahah Aw Al-Hazr: Pemakaiannya dalam Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia

Al-Aslu Fi Al-Asyya 'Baina Al-Ibahah Aw Al-Hazr: It’s Application in the National Council of Fatwa Committee for Islamic Religious Affairs in Malaysia

  • Mushaddad Hasbullah Pensyarah Kanan
  • Zulfaqar Mamat Pensyarah
  • Mohamad Zaharuddin Zakaria Pensyarah Kanan

Abstract

This study attempts to expose the problem of the origin of a matter which has no clear and detailed argument whether it is illegal or necessary, as the jurists have disputed about this, where some of them have made al aslu fi al-asyya al-ibahah as a legal maxim used in their school, and some others use the al-asl fi al-asyya al-hazr as a maxim. The author tries to clarify the disputes among the scholars on the matter with the arguments and the opinion of the rulers. The writer also considers the application of this maxim in MJFK, which shows that its application is more focused in the law of food and beverage. The study also found that this method was not used as the main argument but simply as an argument supporting the main argument. It is hoped that this study will provide a new exposures to the public on the use of al aslu fi al-asyya al-ibahah in making legal decisions.

Keywords: Legal maxim, MJFK decision.

ABSTRAK: Kajian ini cuba mendedahkan permasalahan mengenai asal sesuatu perkara yang tidak mempunyai dalil yang jelas dan terperinci samada ianya haram ataupun harus, ini kerana para fuqaha’ telah berselisih pendapat mengenai perkara ini, di mana sebahagian daripada mereka telah menjadikan al aslu fi al asyya’ al ibahah sebagai satu kaedah fiqhiah yang digunapakai dalam mazhab, dan sebahagian yang lain menggunakan kaedah al aslu fi al asyya’ al hazr. Penulis cuba menjelaskan perselisihan ulama mengenai perkara tersebut beserta dengan dalil-dalil dan pendapat yang rajih. Seterusnya penulis menilai pemakaian kaedah ini dalam MJFK, dimana ia menunjukkan pengaplikasiannya lebih tertumpu dalam bab hukum berkaitan makanan dan minuman. Kajian juga mendapati kaedah ini bukan digunakan sebagai dalil utama sebaliknya hanya sebagai hujah yang menyokong dalil utama tersebut.   Adalah diharap agar kajian ini akan dapat memberi satu pendedahan baru kepada masyarakat tentang penggunaan kaedah al aslu fi al asyya’ al ibahah dalam pembuatan sesuatu keputusan hukum.

Kata kunci: Kaedah fiqhiah, Keputusan MJFK

Author Biographies

Mushaddad Hasbullah, Pensyarah Kanan

Fakulti Syariah dan Undang-Undang, USIM

Zulfaqar Mamat, Pensyarah

Fakulti Syariah dan Undang-Undang, USIM

Mohamad Zaharuddin Zakaria, Pensyarah Kanan

Fakulti Syariah dan Undang-Undang, USIM

References

Al Qurān al Karīm

Abdul Aziz Mohamed Azzam. 2005. Al-Qawāid al-Fiqhiyyah. Al-Qāherah. Dār al-Hadis.

Al-Bahūsain, Abdul Wahhab. 1996M/1417H. Qā’idah al Yaqīn la Yazūlu bi al Syak. Al-Riyadh: Maktabah al-Rusyd.

Al-Baihaqī, Ahmad bin Husin bin Ali bin Musa. 1994M/1414H. Sunan al Kubra. Makkah al Mukarramah: Dar al Baz.

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismaīl. 1987M/1407H. Sahīh al Bukharī. Beirūt: Dār Ibn Kathir.

Al-Burnu, Muhammad Sidqī bin Ahmad bin Muhammad. 1996M/1416H. al Wajīz fi idah Qawā’id al Fiqh al Kulliyyah. Beirut: Muassasah al Risālah.

Al-Fayyumi. T.thn. Al Misbah al Munir fi Gharib al Syarh al Kabir. Beirūt: al Maktabah al ‘Ilmiah.

Firdaus, M. Agus. 2009. Kedudukan al-Qawaid al-Fiqhiyyah dalam Penetapan Hukum dlm. http://lppbi-fiba.blogspot.my/2009/02/kedudukan-al-qawaid-al-fiqiyyah-dalam.html: 18 Ogos 2017.

Ibn Kathīr, Ismaīl bin Umar. 1401H. Tafsir Ibnu Kathīr. Beirūt: Dār al Fikr.

Ibn Manzur, Jamaluddin bin Mukram. 1995M. Lisān al Arab. Beirūt: Dār Sadir.

Ibn al Qayyim, Muhammad bin Abi Bakr.t.thn. Badāi’ al Fawāid. Beirūt: Dār al Kitab al Arabi.

Ibn Qudāmah, Abdullah bin Ahmad. 1399H. Raudah al Nāzir wa Junnah al Manāzir. Al Riyadh: Jāmi’ah al Imām Muhammad bin Saud.

Al-Jarjānī, Ali bin Muhammad bin Ali.1998M/1419H. al Ta’rifat. Beirūt: Dār al Fikr.

Al-Juwaini, Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf. 1418H. al Burhān fi Usūl al Fiqh. Misr: al Wafā’ al Mansurah.

Portal E-Fatwa, Jakim: 16 Ogos 2011

Qal’ah Ji, Muhammad Rawas. 1996M/1416H. Mu’jam Lughah al Fuqaha’. Beirūt: Dār al Nafāis.

Norliah Sajuri. 2004. Hukum Menggunakan Bakteria Yang Diambil Daripada Najis Bayi Sebagai Agen Pemangkin Dalam Yogurt dlm. Jurnal Penyelidikan Islam. Bil. 17 2004/1425H. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.

Norliah Sajuri. 2007. Penggunaan Cuka Wain atau Wine Vinegar dlm. Jurnal Penyelidikan Islam. Bil. 20 2007/1428H. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.

Al-Sam’āni, Mansur bin Muhammad bin Abdul Jabbar. 1997M. Qawāti’ al Adillah fi al Usul. Beirūt: Dār al Kutub al Ilmiah.

Al-Suyūti, Abdul Rahman bin Abi Bakr.1403H. al Asybāh wa al Nazāir. Beirūt: Dār al Kutub al Ilmiah.

Al Syatibi, Ibrahim bin Musa. Al Muwāfaqāt fi Usūl al Syarī’ah. Beirūt: Dār al Ma’rifah.

Al-Syaukāni, Muhammad bin Ali bin Muhammad. 1403H. Irsyād al Fuhūl ila Tahqīq Ilm al Usūl. Beirut: Dar al Fikr.

Al-Syirazi, Ibrahim bin Ali bin Yusuf. 1403H. al Tabsirah. Damsyiq: Dar al Fikr.

Zaidān, Abdul Karim. 1987M/1407H. al Wajīz fi Usūl al Fiqh. Beirūt: Muassasah al Risālah.

Zulfaqar Mamat. 2014. Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia: Kajian Terhadap Penerimaan Dan Penolakan Di Peringkat Negeri.Tesis Ph.D. Universiti Kebangsaan Malaysia.
Published
2018-09-07
How to Cite
Hasbullah, M., Mamat, Z., & Zakaria, M. Z. (2018). Al-Aslu Fi Al-Asyya’ Baina Al-Ibahah Aw Al-Hazr: Pemakaiannya dalam Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia. Journal of Fatwa Management and Research, 13(1), 1-15. Retrieved from http://jfatwa.usim.edu.my/index.php/jfatwa/article/view/126
Section
Articles