Hasri Harun, Ahmad Tarmizi Zakaria, Mohd Wazir Muslat, Irny Suzila Ishak, and Saliyah Kahar. “Pembinaan Rangka Kerja Keluarga Sakinah Berbantukan Teknologi Ict: Kajian Tinjauan Masyarakat Di Selangor: The Development Of Sakinah Family Framework Based On Ict Technology: A Community Survey In Selangor”. Journal of Fatwa Management and Research, vol. 26, no. 2, Oct. 2021, pp. 347-59, doi:10.33102/jfatwa.vol26no2.420.