[1]
A. Matali, N. H. Pehin Datu Haji Ismail, A. Raden Aji Haqqi, A. Ab Rahman, I. Mohd Subri, and M. A. Abdul Aziz, “Penggunaan Qaul Muktamad Mazhab Syafi’i dalam Pengurusan Zakat di Brunei Darussalam: Satu Pendedahan Awal: The Use of Qaul Muktamad Of Mazhab Syafi’i in Zakat Management in Brunei Darussalam: Early Exposure”, j. ftw. mgt. res., vol. 13, no. 1, pp. 687-700, Dec. 2018.