Hasri Harun, Ahmad Tarmizi Zakaria, Mohd Wazir Muslat, Irny Suzila Ishak and Saliyah Kahar (2021) “Pembinaan Rangka Kerja Keluarga Sakinah Berbantukan Teknologi Ict: Kajian Tinjauan Masyarakat Di Selangor: The Development Of Sakinah Family Framework Based On Ict Technology: A Community Survey In Selangor”, Journal of Fatwa Management and Research, 26(2), pp. 347–359. doi: 10.33102/jfatwa.vol26no2.420.