Matali, A., Pehin Datu Haji Ismail, N. H., Raden Aji Haqqi, A., Ab Rahman, A., Mohd Subri, I. and Abdul Aziz, M. A. (2018) “Penggunaan Qaul Muktamad Mazhab Syafi’i dalam Pengurusan Zakat di Brunei Darussalam: Satu Pendedahan Awal: The Use of Qaul Muktamad Of Mazhab Syafi’i in Zakat Management in Brunei Darussalam: Early Exposure”, Journal of Fatwa Management and Research, 13(1), pp. 687-700. doi: 10.33102/jfatwa.vol13no1.224.