Hasri Harun, Ahmad Tarmizi Zakaria, Mohd Wazir Muslat, Irny Suzila Ishak, and Saliyah Kahar. 2021. “Pembinaan Rangka Kerja Keluarga Sakinah Berbantukan Teknologi Ict: Kajian Tinjauan Masyarakat Di Selangor: The Development Of Sakinah Family Framework Based On Ict Technology: A Community Survey In Selangor”. Journal of Fatwa Management and Research 26 (2):347-59. https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol26no2.420.