Hasri Harun, Ahmad Tarmizi Zakaria, Mohd Wazir Muslat, Irny Suzila Ishak, & Saliyah Kahar. (2021). Pembinaan Rangka Kerja Keluarga Sakinah Berbantukan Teknologi Ict: Kajian Tinjauan Masyarakat Di Selangor: The Development Of Sakinah Family Framework Based On Ict Technology: A Community Survey In Selangor. Journal of Fatwa Management and Research, 26(2), 347–359. https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol26no2.420