(1)
Hasri Harun; Ahmad Tarmizi Zakaria; Mohd Wazir Muslat; Irny Suzila Ishak; Saliyah Kahar. Pembinaan Rangka Kerja Keluarga Sakinah Berbantukan Teknologi Ict: Kajian Tinjauan Masyarakat Di Selangor: The Development Of Sakinah Family Framework Based On Ict Technology: A Community Survey In Selangor. j. ftw. mgt. res. 2021, 26, 347-359.