(1)
Rosidi, M. H. Penerimaan Fatwa Dalam Kalangan Masyarakat Muslim Malaysia:Satu Tinjauan Literatur: Acceptance of Fatwa Among Malaysian Muslim Society:A Literature Review. j. ftw. mgt. res. 2021, 24, 45-62.