(1)
Matali, A.; Pehin Datu Haji Ismail, N. H.; Raden Aji Haqqi, A.; Ab Rahman, A.; Mohd Subri, I.; Abdul Aziz, M. A. Penggunaan Qaul Muktamad Mazhab Syafi’i Dalam Pengurusan Zakat Di Brunei Darussalam: Satu Pendedahan Awal: The Use of Qaul Muktamad Of Mazhab Syafi’i in Zakat Management in Brunei Darussalam: Early Exposure. j. ftw. mgt. res. 2018, 13, 687-700.