KEFAHAMAN AQIDAH DI PUSAT PEMINDAHAN MANGSA BANJIR: KAJIAN PERINTIS DI DAERAH TEMERLOH DAN MARAN, PAHANG

Irwan Mohd Subri, Wan Mohd Fazrul Azdi Wan Razali, Walid Mohd Said, Nisar Mohammad Ahmad, Amir Shaharuddin, Mohd Aizuddin Abdul Aziz, Mohd Azhar Ibrahim Residi, Mohd Nur Adzam Rasdi, Syadiyah Abdul Shukor, Bilal Jailani

Abstract


Penghujung tahun 2014, Malaysia khususnya di pantai Timur telah dilanda banjir besar yang luar biasa. Mangsa-mangsa yang dipindahkan dan ditempatkan di pusat pemindahan melebihi dua ratus ribu orang. Situasi yang penuh dengan cabaran dan dugaan itu amat berkait berkait rapat dengan konsep-konsep aqidah seperti iman terhadap Qada dan Qadar, bencana sebagai ujian dan kefahaman tawakkal. Untuk mengetahui tahap kefahaman warga pusat pemindahan terhadap isu-isu ini, satu kajian perintis kuantitatif berbentuk soal selidik telah dijalankan ke atas 18 orang. Pemilihan responden dibuat menggunakan kaedah persampelan mengikut kesenangan (convenience sampling). Dengan menjadikan Daerah Temerloh dan Maran sebagai lokasi kajian, ketiga-tiga tema yang diuji menunjukkan nilai min yang tinggi, sekaligus memberi makna bahawa responden mempunyai tahap kefahaman aqidah yang tinggi.


Kata kunci: Aqidah, Temerloh, Maran, banjir, kefahaman.


Full Text:

PDF

References


Buku

al-Bustamiyy, Fu’ad Afran. 1923. Munjid al-Tullab. Cet. 22. Beirut: Dar al-Mashriq.

Ibn Kathir. 2004. Tafsir Al-Quran Al-cAzim. Beirut: Dar Al-Macrifah.

Ibn Manzur. t.th. Lisan al-cArab. Jil. 14. Beirut: Dar Sadir.

Ibn Qayyim al-Jawziyyah. 1983. al-Fawa’id. cet. 4. Beirut: Dar al-Nafa’is.

Lim, Chong Hin. 2007. Penyelidikan Pendidikan: Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif. Shah Alam: McGraw-Hill (Malaysia) Sdn. Bhd.

Muhammad Naim Yasin. 2009. Al-Iman Arkanuhu Haqiqatuhu Nawaqiduhu. First Edition, Cairo: Al-Andalus Al-Jadidah.

Najib, Ainun. 2011. Peningkatkan Hasil Belajar Siswa Mata Pelajaran Aqidah Akhlak Materi Pokok Iman Kepada Malaikat Allah SWT Dan Makhluk Gaib Selain Malaikat Melalui Strategi Giving Question And Getting Answer Pada Siswa Kelas VII A Mts Nurul Ulum Mranggen Demak Tahun Ajaran 2010/2011. Undergraduate (S1) thesis, IAIN Walisongo.

Said Haji Ibrahim. 1995. cAqidah Ahl al -Sunnah wa al-Jamacah. Kuala Lumpur: Dar al-Macrifah

Internet Astro Awani, 2014, http://www.astroawani.com/berita-banjir/banjir-terburuk-di-gua-musang-dalam-tempoh-30-tahun-50817 (diakses pada 25 Ogos 2015). BH Online, 2014, http://www.bharian.com.my/node/26064 (Diakses pada 25 Ogos 2015) Mstar, 2014, http://www.mstar.com.my/berita/berita-semasa/2014/12/29/banjir-kelantan-buruk/ (diakses pada 25 Ogos 2015)


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Journal of Fatwa Management and Research

Open Journal Systems