Al-Nahyu (Perintah Larangan) dan Kesannya dalam Bidang Muamalat: Satu Analisis

Al-Nahyu (Prohibition) And Its Impact In The Muamalat Field: An Analysis.

  • Ahmad Zakirullah Mohamed Shaarani IBFIM
Keywords: Al-Nahyu, Fasid, Shariah audit, Akad, Wasf al-Lazim

Abstract

Al-Nahyu or prohibition or direction to avoid and prevent something is a very important topic of discussion in Islamic jurisprudence including in the muamalat field. It explains the status of the actions of a mukallaf (Accountable person) whether it is valid or not, and its consequences. Thus, this study will discuss the transactions that do not fulfill its tenets or there are Sharak`s prohibitions on it, as well as its effects for those who are engaged in those financial transactions. Furthermore, the study will also discuss the methods of correction and rectification for void or invalid transactions and consequently do not cause those who fall into the abolished and invalid transactions in hardship and hardship. This study is prepared based entirely on library research. The study found that prohibition can make the transaction void if it relates to the principle and tenet of the transaction or if it has become part of the transaction. But if it not relates to the tenet of the transaction or not become part of the transaction, the prohibition does not invalidate the contract although it makes contract to be considered as haram/prohibition contract. The effects of the null and fasid contracts can be seen as whether they need to be re-executed or not, as well as the rights of the parties involved in the contract, namely the existence of Shariah effects on the valid contract and absence of Shariah effects for void/invalid contract. The study also found that an invalid contract could be ratified and this would give the opportunity to those who did the mistake to fix it without plunging them into the difficulties.

ABSTRAK

Al-Nahyu atau tuntutan untuk meninggalkan sesuatu perkara adalah satu tajuk yang sangat penting dalam bidang perundangan Islam termasuk dalam bidang muamalat. Ia membincangkan tentang larangan dan status perbuatan seseorang mukalaf itu sama ada ia adalah sah ataupun tidak, dan kesan-kesan darinya. Justeru kajian ini akan  mengupas tentang akad-akad yang tidak memenuhi rukun di samping wujud pula larangan-larangan Syarak padanya, juga apakah kesan perbuatan tersebut bagi mereka yang berakad atau yang melakukan sesuatu transaksi kewangan itu. Selain itu juga, kajian akan mengupas tentang bagaimanakah  cara dan metod pembetulan dan pembaikan yang boleh diterima bagi sesuatu transaksi yang terbatal itu dan seterusnya dapat mengelakkan mereka yang terjerumus dalam akad yang terbatal itu berada dalam kesukaran dan kepayahan. Kajian ini adalah berdasarkan kajian berbentuk perpustakaan sepenuhnya. Hasil kajian mendapati bahawa tuntutan Syarak sama ada tuntutan berbentuk larangan atau perintah boleh membatalkan sesuatu akad jika ia berkaitan asas atau rukun sesuatu akad dan transaksi, atau juga jika ia telah menjadi sebahagian dari transaksi itu sendiri. Namun jika ia berkaitan perkara sampingan maka ia tidak membatalkan akad namun menjadikan akad tersebut hukumnya adalah haram sekalipun ia adalah sah. Kesan-kesan dari akad yang batal dan fasid dapat dilihat seperti sama ada ia perlu dilakukan semula, juga ianya berkaitan hak-hak pihak yang terlibat dalam akad sebegini, iaitu adanya kesan-kesan Syarak bagi akad yang sah atau sebaliknya tiada kesan-kesan Syarak bagi akad yang tidak sah. Hasil kajian juga mendapati bahawa sesuatu akad yang tidak sah itu boleh diperbaiki dengan beberapa cara dan ini dikira dapat memberi peluang kepada mereka yang melakukan sesuatu kesalahan itu memperbaiki kesilapan mereka tanpa menjerumuskan mereka ke dalam kesukaran dan kepayahan.   

References

RUJUKAN
Al-Allaʼi, Tahqiq al-Murad fi anna al-Nahyi Yaqtadi al-Fasad, ed. Dr Ibrahim Muhammad al-Salfiti (Beirut: Dar al-Fikr, 1982).
Al-Baqilani, Muhammad bin Tayyib, al-Taqrib wa al-Irshad, ed Dr ᶜAbdul Hamid bin ᶜAli (Beirut: Muᶜassasah al-Risalah, 1998)
Al-Bulqini, Sirajuddin ᶜUmar bin Ruslan, al-Tadrib Fi Fiqh al-Shafiᶜi beserta Tatimmah al-Tadrib oleh anaknya Saleh bin Sirajuddin al-Bulqini, ed Abu Yaᶜakub Nasyaʼat bin Kamal al-Misri, (Riyad: Dar al-Qiblatain, 2012).
Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad, Al-Mustasfa min al-‘Ilmi al-Usul, (Beirut: Muaʼassasat al-Risalah, 1997)
Al-Juwayni, Abu al-Ma‘ali ᶜAbdul Malik bin ᶜAbdullah, Kitab al-Talkhis Fi al-Usul al-Fiqh, ed. Dr ᶜAbdullah Jawlam al-Nibali, Syabir Ahmad al-ᶜUmri, (Beirut: Dar al-Basyair al-Islamiyyah, 2007).
Al-Mawardi, Abu al-Hasan Ali bin Muhammad, al-Hawi al-Kabir Fi Fiqh Mazhab al-Imam al-Shafiᶜe, ed. Sheikh ᶜAli Muhammad Muᶜawwad, Sheikh ᶜAdil Ahmad ᶜAbdul al-Mawjud (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994).
Al-Nawawi, Abi Zakariya Mahyuddin bin Sharaf, al-Majmuᶜ Syarh al-Muhazzab, (Jeddah: Maktabah Irshad, t.t).
Al-Qarafi, Shihabuddin Ahmad bin Idris, Sharh Tanqih al-Fusul fi Ikhtisar al-Mahsul fi al-Usul, ed Maktab al-Buhus wa al-Dirasat (Beirut: Dar al-Fikr li al-Tabaᶜat wa al-Naysr wa al-Tawziᶜ, 2004.
Al-Ramli, Muhammad bin Abi al-Abbas, Nihayah al-Muhtaj ila Syarh Minhaj; beserta Hasyiyyah ᶜAli bin ᶜAli al-Shabralamsi, Hasyiyah Muhammad bin Ahmad al-Maghzi al-Rasyidi, (Beirut:Dar al-Kutub al-ᶜIlmiyyah, 2003).
Al-Saqqaf, Fawaʼid Madaniyyah fi man Yufta bi Qawlihi min Aᶜimmat al-Shafiᶜiyyah, ed Bassam ᶜAbd al-Wahab al-Jabi (Lubnan: Dar al-Nur al-Sabah wa al-Jafan wa al-Jabi, 2011).
Al-Sarakhsyi, Ahmad bin Abi Sahl, Usul al-Sarakhsi, ed. Abu al-Wafa` al-Afghani, (Beirut: Dar al-Kutub al-ᶜIlmiyyah, 1983).
Al-Shafi‘i, Muhammad bin Idris, al-Um, ed. Dr Rifaat Fawzi ᶜAbdul Mutallib (Mansurah: Dar al-Wafaʼ, cetakan pertama, 2001).
Al-Sharbini, Mughni al-Muhtaj ila Maᶜrifati Maᶜani Alfaz al-Minhaj, ed. Toha Abdul Raᶜuf Saᶜad, ᶜImad Zaki al-Barudi, Muhammad Izat (Kaherah: Maktabah Tawfiqiyyah, t.t)
Al-Shirazi, Abu Ishaq Ibrahim bin Ali, Al-Tabsirah fi al-Usul al-Fiqh, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1983)
Al-Suyuti, Jalaluddin ᶜAbdul al-Rahman bin al-Kammal, al-Asybah wa al-Naẓair fi Qawaid wa Furuᶜ al-Fiqh al-Shafi‘iyyah, (Riyad: Maktabah al Nazar al-Baz, 1997).
Al-Zarkasyi, Muhammad bin Bahadur, al-Manthur Fi al-Qawaid, ed. Dr ᶜAbdul al-Sattar Abu Ghuddah, (T.tp: Wizarah al-Awqaf Wa al-Syuʼun al-Islamiyyah, 1982).
Baʻlawi, Sayid ‘Abd al-RaHmān bin MuHammad, Bughyat al-Mustarshidin fi Talkhis Fatāwā baʻḍu al-Aʼimmah min al-Ulamāʻ al-Mutaʼakhirin, (T.tp: Dār al-Fikr, t.t)
Dr ᶜAbdul ᶜAziz Muhammad ᶜAzam, Maqasid al-Syarᶜiyyah Fi al-Qawaid al-Fiqhiyyah, (Kaherah, Dar al-Bayan La al-Nasyr Wa al-Tawziʼ, 2001).
Dr Adib Saleh, Tafsir al-Nusus fi al-Fiqh al-Islami, (Beirut: Maktab Islami, 1994).
Dr Fakhruddin bin al-Zubayr, Sharh Nazm Murtaqa al-Wusul, Amman, Dar al-Athariyyah, cetakan pertama, 2007)
Dr Ibrahim ᶜAli al-Taniji, “Turuqu Tashih al-ᶜAqd al-Sahih”, dicapai pada 23 Ogos 2016, http://www.almoslim.net/node/163915).
Ibn al-Nujaim Zainuddin bin Ibrahim, Fath al-Ghaffar bi al-Syarh al-Manar wa Hawashi al-Bahrawi, (Kaherah: Matbaᶜah al-Mustafa al-Halabi, 1936).
Muhammad bin Abdul al-Azim al-Makki Al-Rumi al-Muru, al-Qaul al-Said fi Ba`du Ahkam al-Ijtihad wa al-Taqlid, Kuwait, Dar al-Dakwah, cetakan pertama, 1988.
Saᶜid al-Bakri bin Muhammad Syata, Hasyiyah Iᶜanah al-Talibin, (Beirut; Dar al-Fikir, tanpa cetakan, t.t)
Zarkasyi, Badruddin Muhammad bin Bahadir, al-Bahr al-Muhit fi al-Usul al-Fiqh, (Beirut: Dar al-Kutub al-ᶜIlmiyyah, cetakan ke 2, 1428).
Published
2018-11-02
How to Cite
Mohamed Shaarani, A. Z. (2018). Al-Nahyu (Perintah Larangan) dan Kesannya dalam Bidang Muamalat: Satu Analisis. Journal of Fatwa Management and Research, 14(1), 12-23. Retrieved from http://jfatwa.usim.edu.my/index.php/jfatwa/article/view/133